Cartier Ring Replica

Den 30-31 mars kommer Westums konferens att ?ga rum i Bor?s. Programmet blir en sp?nnande variation och du kommer f? m?jligheten att l?ra dig massa nytt, inte minst fr?n dina kollegor runt om i V?stsverige.

Inbjudan kommer i n?sta vecka

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd

Cartier Tank Replica

Universitets- och h?gskoler?dets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsakt?rer, nummer 9, 2016 Dokumentation fr?n informationsm?te 15 november Nordplus vuxen inf?r 2017 Erasmus+ inf?r 2017 Skillnader mellan Erasmus+ och Nordplus EPALE ? h?nder det n?got d?r? Dokumentation fr?n informationsm?te 15 november 15 november anordnade Universitets- och h?gskoler?det en temadag: Internationellt samarbete f?r vuxnas l?rande – vad kan man g?ra, hur har andra gjort? Under dagen fick ?h?rarna en inblick i de program och verktyg som erbjuds den som vill samarbeta internationellt. EPALE, Erasmus+, Atlas, Nordplus, Nordiskt n?tverk f?r vuxnas l?rande och den Europeiska Agendan f?r Vuxnas L?rande var vad ?h?rarna bj?ds p?. Representanter f?r projekt inom de olika programmen ber?ttade om sina erfarenheter och inspirerade ?h?rarna till eget engagemang. F?rutom Universitets- och h?gskoler?det och projektrepresentanter fanns systermyndigheterna Myndigheten f?r ungdoms- och civilsamh?llesfr?gor (Erasmus+ ungdom) och Skolverket (Nordiskt n?tverk f?r vuxnas l?rande) p? plats Presentationerna finns h?r: Presentationer vuxenutbildning 15 november Nordplus vuxen 2017 Nu kan du g? in p? webbplatsen f?r Nordplus, http://www.nordplusonline.org och l?sa utlysningen f?r 2017. Information om utlysningen hittar du h?r: Nordplus utlysning f?r 2017. P? sidan ser du att innevarande programperiod har f?rl?ngts, varf?r du kommer att k?nna igen dig om du redan ?r aktiv i Nordplus. P? sidan hittar du l?nkar till handboken, till formul?r och till partners?ksdatabasen. Och givetvis till sj?lva utlysningen, allts? inbjudan eller best?llningen att l?mna in en ans?kan. Erasmus+ inf?r 2017 Nu finns ans?kningsformul?ren f?r mobilitetsprojekt publicerade inf?r ans?kan 2017. N?r du ska fylla i dem v?ljer du att ladda ner dem fr?n v?r webbplats, Erasmus+ mobilitetsprojekt. Du v?ljer sedan om det ?r vuxnas allm?nna l?rande eller vuxnas yrkesl?rande som projektet kommer att st?dja. Det ?r tv? separata formul?r. Om du ?r os?ker p? vilket du ska v?lja och informationen p? utbyten.se inte hj?lper dig s? vill vi g?rna att du h?r av dig till oss. Och hur var det nu med skillnaden mellan E+ och N+? Grunderna f?r programmen ?r desamma, politiska m?l ska n?s genom v?ra program. Det finns inga avg?rande skillnader ?ven om geografiskt fokus givetvis skiljer. Den mest tydliga skillnaden f?r vuxenutbildningens del ?r att i Nordplus vuxen kan du i en och samma ans?kan planera f?r s?v?l allm?nt- som yrkesl?rande. Och du kan skicka studerande att delta i kurser i de andra l?nderna, ?ven icke- yrkesstuderande. I Erasmus+ kan enbart yrkesstuderande delta i l?randeaktiviteter utomlands. En annan skillnad ?r att i Nordplus deltar de sj?lvstyrande omr?dena ?land, F?r?arna och Gr?nland, och de g?r det p? samma villkor som de l?nder som deltar i samarbetet. S? har ni en kontakt p? F?r?arna som ni vill samarbeta med har ni m?jlighet i Nordplus vuxen. N?r det g?ller hur bidragen ser ut finns det skillnader, men grunden ?r densamma, att f?renkla d?r det g?r. Fasta belopp beroende p? vilket land en resa g?r till i Nordplus, fasta belopp i Erasmus+ utifr?n resans l?ngd inom vissa intervaller. Man ska kunna f?ra in information i tabeller i ans?kan och sedan direkt se det aktuella beloppet. Skillnaden mellan programmen ser man d?rf?r om man j?mf?r motsvarande resa/aktivitet genom att l?gga in dem i respektive formul?r. Formul?ren anpassas i b?da programmen efter den information du l?gger in, men i Erasmus+ f?r man vara mer vaksam eftersom man har flera grundformul?r att v?lja mellan. M?nga upplever att Nordplusformul?ren ?r enklare att hantera medan andra uppskattar de detaljerade instruktionerna i Erasmus+. I det senare fallet h?nvisar man ofta till fr?gorna om Europeisk utvecklingsplan i mobilitetsformul?ret. I Nordplus vuxen finns en m?jlighet att ans?ka om f?rberedande bes?k f?r att planera en gemensam ans?kan. Det kan man ans?ka om tv? g?nger om ?ret. I Erasmus+ arrangeras kontaktseminarier inom vissa temaomr?den. Det ?r flerdagarsaktiviteter d?r man f?r m?jlighet att hitta samarbetspartners fr?n andra l?nder. Kontaktseminarierna annonseras p? webbplatsen utbyten.se. De arrangeras vanligtvis p? h?sten och man ans?ker om s?v?l plats som bidrag f?r resa och konferensavgift. Efter genomf?rd aktivitet skriver du en text p? EPALE s? att andra ser vad seminariet inneh?ll och gav. F?r den texten har vi en lathund, en mall f?r att underl?tta f?rfattandet. EPALE ? h?nder det n?got d?r? EPALE, allts? den digitala m?tesplatsen f?r vuxenutbildare i Europa, v?xer till sig hela tiden. Om du inte varit inne p? ett tag s? ser du att det fyllts p? med exempelvis blogginl?gg p? den svenska sidan: http://ec.europa.eu/epale/sv/home-page. Bloggarna kan exempelvis handla om en l?rares vardag, om erfarenheter fr?n kontaktseminarier eller s? kan de vara skrivna av oss som arbetar med vuxenutbildning p? myndigheten. Detta nyhetsbrev l?ggs som blogg p? EPALE. Du kan ocks? finna artiklar om p?g?ende Erasmus+-projekt. H?r ett exempel fr?n Marie Svensson som koordinerar projektet She-Empowers http://ec.europa.eu/epale/en/blog/steps-empowering-unemployed-women Mycket mer kan du hitta, det h?r var enbart f?r att fresta dig att l?sa och att sj?lv bidra! N?r du vill g?ra inl?gg beh?ver du logga in. F?rst registrerar du dig som anv?ndare. G? in p? f?rstasidan: http://ec.europa.eu/epale/en/ och orientera dig vidare d?rifr?n. EPALE st?ds i programhandledningen f?r Erasmus+. Se exempelvis l?ngst ner p? sidan 73 under bed?mningskriterierna f?r en Erasmus+ mobilitetsans?kan. Vad betyder det i praktiken? Det betyder att f?r att en ans?kan ska ha chans till h?ga po?ng i bed?mningen beh?ver man ha koll p? vad EPALE kan ge vid genomf?randet av ett projekt i Erasmus+. Det ?r kanske till och med d? man inser hur anv?ndbar EPALE ?r i alla faser av ett projekt ? fr?n att s?ka partners, kurser och sakinformation, via ans?karst?d och egna kommunikationsrum f?r projektpartners till m?jligheten att dela med sig av erfarenheter under och efter projekttiden. Och till sist n?r det g?ller EPALE: webbplatsen ?r mindre snabb ?n vad man ?r van vid. Men h?ll ut, ta vara p? v?ntetiden f?r n?gra djupa andetag och reflektion. Snart kommer den ocks? att bli snabbare!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd

Cartier Love Bracelet Replica

Westum kommer h?lla m?te kring Erasmus + i G?teborg den 11 januari.

H?r ska nuvarnade partnerskapet tr?ffas f?rst f?r en kortare statusuppdatering samt planering av p?g?ende projekt. D?refter bjuds nya Westum-kommuner in f?r att delta i planeringen av n?stkommande ans?kan som ska l?mnas in i b?rjan av Februari. ?r du intresserad av detta eller vill veta mer h?r du av dig till Westums projektkoordinator f?r Erasmus + Rebecka Hellman p? Rebecka.Hellman@kunskapsforbundet.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd

Montres Cartier Replica

Westums konferens ?r satt till den 30-31 mars 2017 och kommer vara i Bor?s. Gl?m inte att anteckna detta i Er kalender

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd

Fortsatt stark konjuktur i V?stra G?talandsregionen. Ny rapport

h?gkonjunktur inom flera branscher

H?stens konjunkturbarometer f?r V?stra G?taland bekr?ftar bilden av ett n?ringsliv som g?r starkt. L?get har st?rkts ytterligare n?got j?mf?rt med i v?ras och ?r klart starkare ?n normalt. Uppg?ngen g?ller hela V?stra G?taland, med undantag f?r Sjuh?rad d?r konjunkturl?get ?r i stort sett of?r?ndrat sedan i v?ras

http://news.theletter.se/webversion/default.aspx?cid=7027&mid=383469&emailkey=46b43ba9-f8f9-4bc2-8a79-f4e9ad75dcf7

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd

Datum f?r Westums konferens ?r nu satt

D? ?r datumet satt f?r Westums konferens

Boka in datumet 30-31 mars redan nu s? Ni har m?jlighet att komma! Plats och mer inneh?llsinformation kommer l?ngre fram

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd

Nu ?r det dags f?r n?sta seminarium i serien ”Nya tider – nya jobb”.

Temat blir: Nyanl?ndas v?g till jobb – Hur kan v?gen till arbete f?rkortas?
En h?gintressant panel ska tas sig an detta tema:

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S), Leif ?stling, ordf?rande Svenskt N?ringsliv, Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M), Pim van Dorkel, vice ordf?rande Hotell och restaurangfacket. Moderator blir Karin Klingenstierna.

Seminariet g?r av stapeln p? m?ndag den 7 november kl. 18.00-20.00 (med kaffe fr?n kl. 17.30). Som vanligt h?ller vi till p? Radisson i centrala G?teborg.

Seminariet ?r gratis och helt ?ppet. Anm?lan ?r obligatorisk och g?rs till: susanne.karlsson@ifmetall.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd

Universitets- och h?gskoler?dets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsakt?rer, nummer 7 2016

EPALE Sverige p? Facebook
Nu finns EPALE Sverige p? Facebook. G? g?rna in och se vad vi ber?ttar om d?r. V?r plan ?r att h?lla er uppdaterade d?r p? vad som ?r aktuell f?r vuxenutbildningen fr?n v?r myndighet. Samma tanke allts? som med det nyhetsbrev du l?ser nu. Bara vux och bara det som man kan missa annars. Just idag har vi lagt upp l?nkar s? du kan delta i den Europeiska spr?kdagen p? EPALE ? webbplatsen 26 september.
Kontaktseminarier, uppdaterad information
I f?rra utskicket ville vi f?rs?kra oss om att ni hittar till v?r webbplats och de kontaktseminarier som ?r aktuella just nu. Sedan dess har listan ut?kats och datum justerats fram?t f?r sista ans?kningsdag i vissa fall.
Aktuella kontaktseminarier annonseras alltid p? v?r webbplats utbyten.se. Du hittar dem i v?rt kalendarium eller via denna l?nk: Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+. Om du anv?nder den l?nken kommer du direkt till de seminarier som beskrivs nedan.
Aktuellt i h?st ?r:
1. Tema: Recognition and Validation in Adult Education. Validering inom omr?det vuxnas allm?nna l?rande (inte yrkeskunskaper).
Program: Erasmus+

Plats: Toledo, Spanien
Tid: 6-9 november 2016
M?lgrupp: yrkesverksamma inom vuxnas allm?nna l?rande som l?rare, studiev?gledare och kursledare.
Anm?lan: senast 20 september, g? via l?nken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+ Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+

2. Tema: Encouraging intitiatives in guidance and new pathways for low skilled/qualified adults to participate in lifelong learning. Guidance in Adult Education ? Supply and Take Up
Program: Erasmus+
Plats:
Reykjavik, Island
Tid: 8-10 november (hemresa 11 november)
M?lgrupp: yrkesverksamma inom vuxnas l?rande, det vill s?ga l?rare, r?dgivare, v?gledare, beslutsfattare, kursledare fr?n de nordiska l?nderna
Anm?lan: senast 30 september, g? via l?nken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+
Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+

3. Tema f?r seminariet: Non-Formal and Informal Learning and Validation
Program: Erasmus+
Plats: Dublin, Irland
Tid: 8-11 November 2016
M?lgrupp: practitioners in the Adult Education and Youth Fields Anm?lan: senast 30 september, g? via l?nken till aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+ Aktuella kontaktseminarier inom Erasmus+.

Det fj?rde seminariet ?r ett Nordplusseminarium. Genom att delta f?r du m?jlighet att planera samarbeten s?v?l med andra vuxenutbildningsakt?rer som med exempelvis skolor och l?ros?ten i sektors?vergripande projekt
4. Tema: Ny programperiod f?r Nordplus
Program: Nordplus
Plats: K?penhamn, Danmark
Tid: 20-22 november 2016
M?lgrupp: personal inom hela utbildningsomr?det. Det omfattar alla programdelar inom Nordplus – Nordplus Junior, Vuxen, H?gre utbildning, Horisontal och Nordiska spr?k.
Sista ans?kningsdag: 5 oktober
L?nk till v?r webbplats: Nordiska-baltiska-samarbeten
Om ni b?rjar sakna v?ra utskick
Varje g?ng vi skickat ut informationen i detta nyhetsbrev f?r vi ta bort ett antal adresser i v?rt register. S? om ni saknar v?ra utskick f?r ni g?rna kontakta oss. Ibland ?r det en brandv?gg som stoppar, ibland f?r vi meddelande om att det inte finns n?gon mottagare med den adressen l?ngre.
V?nliga h?lsningar
Kerstin Hagblom
Koordinator Erasmus+ vuxenutbildning

och EPALE

Nordplus vuxen

Internationella avdelningen
Kerstin.hagblom@uhr.se
Telefon: +46-10-470 04 55

V?xel: +46-10-470 03 00
Universitets- och h?gskoler?det
Box 45093

104 30 Stockholm
Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd

En film om Westums Erasmus +projekt

Vill du veta mer om v?rt arbete i Erasmus + projektet?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd

Nytt nummer P? G?ng inom EU ute

Nu finns det senaste numret av P? G?ng inom EU f?r nedladdning och best?llning i webbutiken! Den tryckta versionen v?ntas den 14 september.

I h?stens nummer kan du bland annat l?sa om EU:s asyl- och flyktingpolitik, reviderade regler f?r utstationering, utvecklingen av e-f?rvaltning och det p?g?ende arbetet inf?r den kommande programperioden f?r EU:s struktur- och investeringsfonder.

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/pa-gang-inom-eu-hosten-2016.html

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avst?ngd