Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer

Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer

Ny utlysning för Nordplus vuxen
Erasmus+ strategiska partnerskap
KISS och KISP
Kompletteringar till programguiden för Erasmus+
Vad ska man välja, Erasmus+ eller Nordplus vuxen?
 
Känner du till Atlas konferens? Atlas är ett svensk program och delen Atlas konferens gör det möjligt att delta i eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES. Det är alltså ett program som kompletterar de nordiska och europeiska programmen.
Nästa år kommer vi att prioritera ansökningar från sfi-lärare, så ta tillfället i akt att nu när särskilt sfi-lärares möjlighet till kompetensutveckling lyfts fram.
Fyra ansökningsdagar finns 2016: februari, 1 april, 1 september, 1 november.
Läs vidare på sidan för Atlas om förutsättningar för att kunna delta!
 
Ny utlysning för Nordplus vuxen
Det är nu möjligt att söka medel inom Nordplus vuxen för sista gången under denna programperiod. Programaktiviteterna är desamma, men vi gör en test med budgetschabloner inom fler områden för att underlätta administrationen av ansökan och rapportering.
All information om möjligheterna finns på webbplatsen http://www.nordplusonline.org/. Där finns såväl handboken för Nordplus som ansökningshandlingar och stödmaterial inför ansökan. Ytterligare stöd för budgetplaneringen inför ansökan kommer att publiceras inom kort.
Navigera gärna via rubrikerna
 
Att titta på vad som tidigare är gjort eller att läsa in andemeningen i bedömningskriterierna och checklistan är en god investering. Det hittar du under ”How to apply” och därefter ”Guidelines”.
Ansökan ska vara inne 1 mars, och glöm inte att även i själva ansökningsformuläret finns matnyttig information. Så ladda ner ansökan och använd den som tankehjälp.
 
Erasmus+ strategiska partnerskap
Fördelningen av bidragsmedel mellan länder och sektorer är resultatet av en politisk process. Små länder och vuxsektorn har inte kommit så väl ut i den fördelningen. En från början liten budget delas dessutom mellan två programdelar; mobilitet och strategiska partnerskap. När utlysningen för Erasmus+ kom i oktober var den stora nationellanyheten för strategiska partnerskap att 35 % av budgeten i Sverige öronmärks för projekt där man inte ansöker om bidrag för utvecklingskostnader (intellectual outputs = löner).
I och med att budgeten för Strategiska partnerskap är så pass begränsad att den i ett litet land som Sverige inte skulle räcka ens till tre projekt som ansöker om högsta möjliga budget behövs sätt att se till att många fler får möjligheten att delta. Samma problem har alla små länder i EU-samarbetet, men alla länder har inte valt att tillämpa 35 % -regeln. Kommissionen har alltså skapat möjligheten att ansöka om två olika typer av strategiska partnerskap. Dels de produktorienterade där man behöver kunna lägga ner tid på utveckling av nya metoder eller produkter, dels mer processorienterade erfarenhetsutbytesprojekt.
De nu införda erfarenhetsutbytesprojekten är kunskapsutvecklande genom att man utvecklar och stärker nätverk och delar idéer och metoder. På så sätt liknar de den förra programperiodens Grundtvig partnerskap. Men de skiljer sig också åt på flera sätt. Man får ett välkommet administrationsbidrag i Erasmus+, men man kan inte ta med studerande på projektbesök som under Grundtvig. Budgeten är också numera en gemensam budget som koordinatorn ansvarar för och uppbyggnaden av bidraget för resa och uppehälle är annorlunda. Dessutom finns i Erasmus+ möjligheter att toppa sitt projekt med mobilitetsaktiviteter för såväl personal som studerande. En annan skillnad är att man maximerat deltagandet i projektet till tio organisationer. Det har man gjort genom att det är det högsta antalet deltagagande organisationer som man kan söka administrationsbidrag för. Nu rekommenderar vi inte att man är så många partners eftersom det kan bli administrativt tungt och vara svårt att motivera att man behöver vara så många.
 
KISS, eller ” keep it simple stupid” brukar man ibland skämtsamt säga. Om vi ska överföra det på en ansökan blir det väl närmast: se till att svara på frågorna i formuläret och inget annat, och gör det så enkelt och precist som möjligt . KISP, eller ”keep it small please” är budskapet till alla ansökare inom Erasmus+ vuxenutbildning. Ha i bakhuvudet att vår totala nationella budget kan räcka för i bästa fall 120 mobiliteter (i KA1) och att budgeten för strategiska partnerskap (KA2)på lite drygt 1 miljon euro ska delas på 35 % för erfarenhetsutbyten och 65 % för utvecklingsprojekt. Med en högsta möjliga budget på 450 000 för ett strategiskt partnerskap uppmuntrar vi därför till en viss återhållsamhet. Och samma sak för mobilitetsprojekt; var återhållsamma när det gäller att ansöka om många mobiliteter för er personal under en och samma ansökningsomgång.
Den långsiktiga planen för Erasmus+ är att budgeten ska öka successivt under programperioden, och man kan ansöka varje år, så ta gärna ett steg i taget.
 
Kompletteringar till programguiden för Erasmus+
Europa idag ser inte ut som Europa gjorde när programguiden publicerades tidigare i höstas. Man har därför i dagarna kommit med tillägg till texten i programguiden på sidan 115. Det är texten i rött som är ny och som finns under avsnittet bedömningskriterier.
Relevance of the project (maximum 30 points)
The relevance of the proposal to:
-the objectives and the priorities of the Action (see section ”What are the aims and priorities of a Strategic Partnership”). If the proposal addresses the horizontal priority ”inclusive education, training and youth”, it will be considered as highly relevant
Hur ska man tyda förändringen?
Det finns generella prioriteringar i bemärkelsen att de gäller oberoende av sektor, och det finns sektorsspecifika prioriteringar. I det här fallet är det de generella, eller horisontella det handlar om. Ordalydelsen ” it will be considered as highly relevant” är en mycket tydlig markering att höga poäng för relevans har samband med inkludering som hjärtat i en ansökan inom strategiska partnerskap.
 
Klicka på rubriken ovan och du kommer till executive Agencys hemsida (EACEA) som är den organisation kommissionen skapat för att hantera vissa delar av programverksamheten inom Erasmus+.
För de flesta vuxenutbildningsorganisationer är det värdefullt att delta i samarbeten med andra anordnare av vuxenutbildning. Det finns därutöver ett behov av samarbete mellan myndigheter för mer policyinriktade europeiska samarbeten. Det kan gälla exempelvis validering, lärarutbildning eller kvalitetsuppföljning. Normalt skriver vi inte om detta i vårt nyhetsbrev eftersom vi fokuserar på det vi själva administrerar i Sverige, men vi vill försäkra oss om att ni som kan vara berörda också känner till möjligheten. Vid frågor om KA3 för er som arbetar på myndighetsnivå är ni välkomna att kontakta oss på UHR så försöker vi hjälpa till.
 
Vad ska man välja, Erasmus+ eller Nordplus vuxen?
Det finns stora likheter mellan programmen, men också skillnader som avgör var man bäst hämtar det man behöver för att nå sina verksamhetsmål.
Båda programmen är verktyg för att nå politiska mål; europeiska respektive nordiska. Det finns också i båda programmen stöd för två typer av aktiviteter:
1. Resor till andra länder (mobilitet) med bidrag för resa och uppehälle

2. Utvecklingsarbete och nätverkande i samarbete med kollegor i andra länder
Tidsperspektivet vad gäller ansökningsdatum och projektlängd skiljer sig inte nämnvärt.
Två uppenbara skillnader är det geografiska samarbetsområdet och det faktum att budgeten fördelas per land i Erasmus+ men inte i Nordplus. För många är det en fördel i Nordplussamarbetet att man i en och samma ansökan kan lägga in mobiliteter i olika riktningar (mellan olika länder). Å andra sidan konkurrerar man med ansökare utanför Sverige. Men vill du samarbeta med ett land utanför Norden-Baltikum kan du inte göra det med stöd av Nordplus vuxen.
Nordplus vuxen rymmer såväl allmänt- som yrkeslärande. I Erasmus+ måste man välja antingen allmänt vux eller yrkesvux.
När man vill erbjuda sina studerande kursdeltagande eller praktik i ett annat land finns också skillnader.  Det är bara inom Nordplus vuxen som andra än yrkesstuderande kan delta i kurser hos en partnerorganisation.
När man vill jämför bidragets storlek ser man att det inte utan vidare låter sig göras. I Nordplus tillämpar vi landsschabloner för resor, men i Erasmus+ beräknas schablonerna efter geografiskt avstånd. Det är inte givet att Erasmus+ ger ett bättre utfall, allt annat lika, än vad Nordplus ger. Man får som alltid först bestämma vad man vill göra och sedan se om det finns ekonomiskat stöd för att söka för just det. Efter det får man bestämma sig för om och hur man vill gå vidare.
Administrationen i Nordplus upplevs som mindre komplicerad. Om det är första gången man ger sig in på att söka bidragsmedel kan det kanske göra att man verkligen kommer sig för.
Chansen att få ansökan beviljad?
Ja, för de flesta är det den frågan man först vill ha svar på. Och de två faktorerna som avgör är söktryck och tillgänglig budget. Om vi tittar tillbaka på de senaste åren talar det för att rikta blicken mot Nordplus vuxen. Här har inte konkurrensen varit lika hård för motsvarande kvalitet i ansökan. Så återigen, med allt annat lika, kan det vara en idé att titta närmare på Nordplus vuxen som alternativ till Erasmus+.
Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top