FAQ – VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR PROJEKT WESTKOMP 0.1

Vad är syftet med projektet WestKomp 0.1?

Att stärka deltagarnas digitala kompetenser och därmed deras ställning på arbetsmarknaden.

Vem kan vara med i projektet?

Anställda och företagare på små och medelstora företag inom besöksnäring eller handel.

Vilka företag räknas som små och medelstora företag - SME?

Små och medelstora företag definieras enligt EU och i den här utlysningen som fristående företag eller företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag sysselsätter upp till 249 anställda och med en maximal omsättning om 50 miljoner Euro eller balansomslutning om 43 miljoner Euro.

Kan andra organisationsformer (förening, stiftelse) vara med i projektet?

Ja, om organisationen bedriver en varaktig näringsverksamhet med vinstsyfte.  Enligt Skatteverket, en verksamhet som bedrivs både varaktigt och självständigt och som saknar vinstsyfte uppfyller inte kravet för näringsverksamhet.

Kan företag som ingår i en koncern eller franchise vara med?

Ja, men enbart om HELA KONCERNEN UPPFYLLER KRAVEN på max antal anställda, max omsättning eller balansomslutning. I detta fall är moderbolaget som skall skicka in statsstödsintyget och säkerställa att de eventuella stöd eller bidrag i form av försumbart stöd som hela koncernen har fått under de senaste tre åren (innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren) överstiger inte takbeloppet på 200.000 euro.

Om ett företag/organisation/förening ingår i en koncern eller har andra nära band till andra organisationer i Sverige räknas hela koncernen som ett enda företag. Den prövningen görs inför beslutet om stöd.

Vårt företag vill vara med i projektet. Hur gör man?
 • Kontakta din lokala kompetensmäklare för mer information
 • Anmäl ditt företags intresse via enkäten. Klicka här.
 • Lämna in originalintyg om mottagit statligt stöd till din lokala kompetensmäklare eller posta den direkt till Nätverk Westum, Östergatan 18 A, 451 30 Uddevalla, organisationen som administrerar projektet
 • Du som företagare eller de anställda du anger vara aktuella för att delta på utbildningar, kommer att läggas till vår utskickslista
Hur får man information om de kommande utbildningarna?

Inbjudan med anmälningslänk skickas ut till alla som har angett sin e-postadress tidigare. Uppdaterad information finns även på projektets hemsida.

Jag har registrerat mig som deltagare men får inga inbjudningar eller bekräftelse vid anmälan. Varför?

Om du har angett din e-post tidigare eller i samband med anmälan skickas inbjudningar via e-post från ”Westkomp<no-reply@westum.se>” och bekräftelser från ”QuestBack<noreply@questback.com>". Så kolla gärna i din skräppost eller spamfilter så att dessa e-postadresser ej är blockerade.

Hur många utbildningar måste man delta på?

Om en deltagare är registrerad i projektet måste man delta på minst en utbildning. Samma deltagare får delta på flera utbildningar av intresse under oktober 2018 – april 2020 i mån av plats.

Kan även övriga anställda delta som inte är registrerade tidigare?

Ja.

Vad kostar detta för oss som företag?

Utbildningarna är kostnadsfria, dock måste de anställda vara med under betald arbetstid.

Om du är företagare avgör du själv vad som är arbetstid för dig.

Krav på företag för att få vara med i projektet.
 • Ditt företag måste vara registrerat i projektet
 • Intyget om ”mottagit statligt stöd” måste vara inlämnat
 • man deltar i alla utbildningar under arbetstid
 • man rapporterar månadsvis hur många timmar som lagts ner i utbildningen
 • Tidsrapportsblanketten skrivs under av deltagaren arbetsgivaren
Vad betyder statsstöd eller försumbart stöd?

Stödet från Europeiska socialfonden innebär att ett företags kostnader för projektdeltagandet helt eller delvis täcks av offentliga medel (pengar).

Sådant offentligt stöd som understiger 200.000 Euro (cirka 1 678 000 kronor) regleras
i den svenska förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet och i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd (eller de minimisstöd).

För att ett stöd ska räknas som försumbart stöd så ska det vara uttryckligen specificerat i ett stödbeslut. Därför behöver arbetsgivaren/ företagets behöriga företrädare fylla i ett särskilt intyg med uppgift om eventuellt tidigare försumbart stöd som har beviljats.

Hur mycket blir statsstödet vårt företag får via projektet Westkomp?

8 344 kr per deltagare. Om t.ex. 5 anställda deltar på utbildningar blir stödbeloppet till det respektive företaget 8 344 kr x 5 per. = 41 720 kr

Kan mitt företag vara med i andra EU finansierade projekt om vi är med i Westkomp?

Ja, om företaget uppfyller kraven som ställs av alla projekt.

Obs. Vid beräkning av takbeloppet ska alla försumbara stöd som stödmottagaren har beviljats från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden.

Mitt företag ägs av ett stort företag – kan våra anställda vara med på utbildning?

Ett litet företag som ägs till mer än 25 % av ett stort företag räknas som stort och måste därför moderbolaget ihop med alla anknutna företag uppfylla kraven.

Mitt företag ägs delvis av ett kommunalt bolag – kan våra anställda vara med på utbildning?

Företag som till 25 % eller mer kontrolleras av offentligt styrt organ (t ex kommunala bolag) kan inte anses tillhöra kategorin SME.

Rapportering av nedlagd tid på utbildning
 • Ladda ner mallen på projektets hemsida westum.se/westkomp
 • Fyll i mallen
 • Skriv under (både du och din chef)
 • Ladda upp mallen till oss i slutet av månaden via länken:

https://response.questback.com/ntverkwestum/tidrapportdeltagare

 • Originalblankett med underskrifter postas till:

Nätverk Westum

Östergatan 18 A

451 81 Uddevalla

Obs! Rapportera på samma blankett om du har deltagit i flera utbildningar under samma månad.

Hur länge pågår projektet?

Utbildningarna pågår tills slutet av april 2020. En översiktsbild om alla kommande utbildningar hittar du här.

Utbildningsform

Nästan alla utbildningar kommer att livesändas i form av videokonferens med telebildteknik till de andra kommunerna som är med i projektet. Detta innebär att kursledaren är på plats på en ort och deltagarna på de andra orterna följer utbildningen i realtid på storskärm.

De flesta utbildningarna är antingen föreläsningar eller labb/workshops med interaktivt och hands-on upplägg.
Alla livesända utbildningar kommer att spelas in och tillgängliggöras till alla projektdeltagare via lösenordskyddade kurssidor.

Intyg eller diplom – får man det?

Ja, man får ett diplom efter inlämnad tidrapport.

Behöver man ha med dator eller annat verktyg?

Det är inget krav men vi uppmuntrar till att ta med dator, surfplatta eller din smartphone. Vår ambition är att erbjuda de flesta utbildningar i form av labbar med väldigt hands-on, interaktivt och praktiska uppgifter som kan appliceras direkt. Därför kommer det att underlätta lärandeprocessen om man kan testa direkt det man har lärt sig/ hört på utbildningen.

Hur får man tillgång till utbildningsmaterialet?

Utbildningsmaterialet tillgängliggörs på en plattform som nås med lösenord via projektets hemsida. Kursdeltagarna informeras om detta i samband med eller efter genomförd utbildning

Registrering av deltagare.

För dig som deltar i ett projekt som finansieras från Socialfonden innebär detta att projektet är skyldiga att till ESF-rådet redovisa uppgifter om närvaro vid aktiviteter som är en del av projektets insatser. Mer om redovisning av deltagare läs här.

I vilka kommuner genomförs utbildningarna?
 • Borås – Partner: Vuxenutbildningen i Borås Stad. Utbildningar genomförs på Textile Fashion Center.
 • Uddevalla – Partner: Tillväxtavdelningen i Uddevalla. Utbildningar genomförs på Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18 A
 • Vänersborg - Partner: Kunskapsförbundet Väst. Utbildningar genomförs i Vänerparkens lokaler, Vänerparken 5.
 • Lidköping - Partner: Campus Västra Skaraborg. Utbildningar genomförs på Campus, Fabriksgatan 2
 • Falköping – Partner: Lärcenter Falköping. Utbildningar genomförs på Lärcenter, Nils Ericsonsgatan 5
Kan företag och deltagare från annan kommun vara med?

Ja, företag och deltagare från närliggande kommuner till Borås, Uddevalla, Trollhättan/ Vänersborg, Lidköping och Falköping kan vara med. För en dialog med din lokala kompetensmäklare om det först.

Hur finansieras projektet?

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Förvaltande myndighet för socialfonden i Sverige är Svenska ESF rådet.

Projektet genererar inga intäkter varken för Nätverk Westum, organisationen som administrerar projektet eller för partnerorganisationer där utbildningar genomförs.

Varför lägger projektet extra fokus på jämställdhet?

I varje Socialfondsprojekt integreras jämställdhetsperspektivet i projektets alla faser och alla aktiviteter. Detta är ett krav från Svenska ESF rådet.

Samverkanspartnerna i projektet är offentliga vuxenutbildningsanordnare som följer regeringens jämställdhetspolitisk och arbetar aktivt med att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Projektets särskilda jämställdhetsmål är att öka förståelsen för jämställdhetsfrågor i det dagliga arbetet på individ, företags- och projektnivå.

Vad är en kompetensmäklare?

En kompetensmäklare är länken mellan näringslivet och en offentlig utbildningsorganisation som fångar upp företagens kompetensbehov och matchar det med det befintliga eller potentiella utbildningsutbudet.

Animerad film om behovsprocessen – från behovskartläggning tills vi möter behovet.

Spelfilm om kompentensmäklaren – ett smakprov på kompetensmäklarnas arbete.

Vilka är det som håller i utbildningarna?

Vi upphandlar samtliga utbildningsinsatser enligt LOU – lagen för offentlig upphandling.

Vi är privata utbildningsleverantörer – Kan vi lägga en offert via mejl?

Nej, samtliga anbudsgivare skall lämna anbud via upphandlingssystemet Kommers Annons. Information om pågående och kommande upphandlingar hittar ni på projektets hemsida. Klicka här för mer info.

Vem ska man kontakta vid frågor eller gällande ev. avanmälning?

I första hand kontakta dina lokala kompetensmäklare/ kontaktpersoner. Kontaktuppgifter hittar du här nedan:

Uddevalla

Ulrika Nöjd Bergman | YH-samordnare | Tillväxtavdelningen i Uddevalla | ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

Borås

David Raja | Kompetensmäklare | Vuxenutbildningen i Borås | david.raja@boras.se

 

Lidköping

Veronika Palmborg | Kompetensmäklare | Campus Västra Skaraborg | Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

Falköping

Emma Ottosson | Utbildningsledare | Lärcenter Falköping | emma.ottosson@falkoping.se

Per-Erik Källström | Kompetensmäklare | Lärcenter Falköping | Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Trollhättan/ Vänersborg

Jan-Erik Aronsson | Koordinator| Kunskapsförbundet Väst | jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

 

Nätverk Westum

Margareta Näsmark | Projektledare | margareta.nasmark@westum.se

Christina Langner | Administration/ ekonomi | christina.langner@westum.se

Vad är syftet med projektet WestKomp 0.1?

Att stärka deltagarnas digitala kompetenser och därmed deras ställning på arbetsmarknaden.

Vem kan vara med i projektet?

Anställda och företagare på små och medelstora företag inom besöksnäring eller handel.

Vilka företag räknas som små och medelstora företag - SME?

Små och medelstora företag definieras enligt EU och i den här utlysningen som fristående företag eller företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag sysselsätter upp till 249 anställda och med en maximal omsättning om 50 miljoner Euro eller balansomslutning om 43 miljoner Euro.

Kan andra organisationsformer (förening, stiftelse) vara med i projektet?

Ja, om organisationen bedriver en varaktig näringsverksamhet med vinstsyfte.  Enligt Skatteverket, en verksamhet som bedrivs både varaktigt och självständigt och som saknar vinstsyfte uppfyller inte kravet för näringsverksamhet.

Kan företag som ingår i en koncern eller franchise vara med?

Ja, men enbart om HELA KONCERNEN UPPFYLLER KRAVEN på max antal anställda, max omsättning eller balansomslutning. I detta fall är moderbolaget som skall skicka in statsstödsintyget och säkerställa att de eventuella stöd eller bidrag i form av försumbart stöd som hela koncernen har fått under de senaste tre åren (innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren) överstiger inte takbeloppet på 200.000 euro.

Om ett företag/organisation/förening ingår i en koncern eller har andra nära band till andra organisationer i Sverige räknas hela koncernen som ett enda företag. Den prövningen görs inför beslutet om stöd.

Vårt företag vill vara med i projektet. Hur gör man?
 • Kontakta din lokala kompetensmäklare för mer information
 • Anmäl ditt företags intresse via enkäten. Klicka här.
 • Lämna in originalintyg om mottagit statligt stöd till din lokala kompetensmäklare eller posta den direkt till Nätverk Westum, Östergatan 18 A, 451 30 Uddevalla, organisationen som administrerar projektet
 • Du som företagare eller de anställda du anger vara aktuella för att delta på utbildningar, kommer att läggas till vår utskickslista
Hur får man information om de kommande utbildningarna?

Inbjudan med anmälningslänk skickas ut till alla som har angett sin e-postadress tidigare. Uppdaterad information finns även på projektets hemsida.

Jag har registrerat mig som deltagare men får inga inbjudningar eller bekräftelse vid anmälan. Varför?

Om du har angett din e-post tidigare eller i samband med anmälan skickas inbjudningar via e-post från ”Westkomp<no-reply@westum.se>” och bekräftelser från ”QuestBack<noreply@questback.com>". Så kolla gärna i din skräppost eller spamfilter så att dessa e-postadresser ej är blockerade.

Hur många utbildningar måste man delta på?

Om en deltagare är registrerad i projektet måste man delta på minst en utbildning. Samma deltagare får delta på flera utbildningar av intresse under oktober 2018 – april 2020 i mån av plats.

Kan även övriga anställda delta som inte är registrerade tidigare?

Ja.

Vad kostar detta för oss som företag?

Utbildningarna är kostnadsfria, dock måste de anställda vara med under betald arbetstid.

Om du är företagare avgör du själv vad som är arbetstid för dig.

Krav på företag för att få vara med i projektet.
 • Ditt företag måste vara registrerat i projektet
 • Intyget om ”mottagit statligt stöd” måste vara inlämnat
 • man deltar i alla utbildningar under arbetstid
 • man rapporterar månadsvis hur många timmar som lagts ner i utbildningen
 • Tidsrapportsblanketten skrivs under av deltagaren arbetsgivaren
Vad betyder statsstöd eller försumbart stöd?

Stödet från Europeiska socialfonden innebär att ett företags kostnader för projektdeltagandet helt eller delvis täcks av offentliga medel (pengar).

Sådant offentligt stöd som understiger 200.000 Euro (cirka 1 678 000 kronor) regleras
i den svenska förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet och i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd (eller de minimisstöd).

För att ett stöd ska räknas som försumbart stöd så ska det vara uttryckligen specificerat i ett stödbeslut. Därför behöver arbetsgivaren/ företagets behöriga företrädare fylla i ett särskilt intyg med uppgift om eventuellt tidigare försumbart stöd som har beviljats.

Hur mycket blir statsstödet vårt företag får via projektet Westkomp?

8 344 kr per deltagare. Om t.ex. 5 anställda deltar på utbildningar blir stödbeloppet till det respektive företaget 8 344 kr x 5 per. = 41 720 kr

Kan mitt företag vara med i andra EU finansierade projekt om vi är med i Westkomp?

Ja, om företaget uppfyller kraven som ställs av alla projekt.

Obs. Vid beräkning av takbeloppet ska alla försumbara stöd som stödmottagaren har beviljats från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden.

Mitt företag ägs av ett stort företag – kan våra anställda vara med på utbildning?

Ett litet företag som ägs till mer än 25 % av ett stort företag räknas som stort och måste därför moderbolaget ihop med alla anknutna företag uppfylla kraven.

Mitt företag ägs delvis av ett kommunalt bolag – kan våra anställda vara med på utbildning?

Företag som till 25 % eller mer kontrolleras av offentligt styrt organ (t ex kommunala bolag) kan inte anses tillhöra kategorin SME.

Rapportering av nedlagd tid på utbildning
 • Ladda ner mallen på projektets hemsida westum.se/westkomp
 • Fyll i mallen
 • Skriv under (både du och din chef)
 • Ladda upp mallen till oss i slutet av månaden via länken:

https://response.questback.com/ntverkwestum/tidrapportdeltagare

 • Originalblankett med underskrifter postas till:

Nätverk Westum

Östergatan 18 A

451 81 Uddevalla

Obs! Rapportera på samma blankett om du har deltagit i flera utbildningar under samma månad.

Hur länge pågår projektet?

Utbildningarna pågår tills slutet av april 2020. En översiktsbild om alla kommande utbildningar hittar du här.

Utbildningsform

Nästan alla utbildningar kommer att livesändas i form av videokonferens med telebildteknik till de andra kommunerna som är med i projektet. Detta innebär att kursledaren är på plats på en ort och deltagarna på de andra orterna följer utbildningen i realtid på storskärm.

De flesta utbildningarna är antingen föreläsningar eller labb/workshops med interaktivt och hands-on upplägg.
Alla livesända utbildningar kommer att spelas in och tillgängliggöras till alla projektdeltagare via lösenordskyddade kurssidor.

Intyg eller diplom – får man det?

Ja, man får ett diplom efter inlämnad tidrapport.

Behöver man ha med dator eller annat verktyg?

Det är inget krav men vi uppmuntrar till att ta med dator, surfplatta eller din smartphone. Vår ambition är att erbjuda de flesta utbildningar i form av labbar med väldigt hands-on, interaktivt och praktiska uppgifter som kan appliceras direkt. Därför kommer det att underlätta lärandeprocessen om man kan testa direkt det man har lärt sig/ hört på utbildningen.

Hur får man tillgång till utbildningsmaterialet?

Utbildningsmaterialet tillgängliggörs på en plattform som nås med lösenord via projektets hemsida. Kursdeltagarna informeras om detta i samband med eller efter genomförd utbildning

Registrering av deltagare.

För dig som deltar i ett projekt som finansieras från Socialfonden innebär detta att projektet är skyldiga att till ESF-rådet redovisa uppgifter om närvaro vid aktiviteter som är en del av projektets insatser. Mer om redovisning av deltagare läs här.

I vilka kommuner genomförs utbildningarna?
 • Borås – Partner: Vuxenutbildningen i Borås Stad. Utbildningar genomförs på Textile Fashion Center.
 • Uddevalla – Partner: Tillväxtavdelningen i Uddevalla. Utbildningar genomförs på Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18 A
 • Vänersborg - Partner: Kunskapsförbundet Väst. Utbildningar genomförs i Vänerparkens lokaler, Vänerparken 5.
 • Lidköping - Partner: Campus Västra Skaraborg. Utbildningar genomförs på Campus, Fabriksgatan 2
 • Falköping – Partner: Lärcenter Falköping. Utbildningar genomförs på Lärcenter, Nils Ericsonsgatan 5
Kan företag och deltagare från annan kommun vara med?

Ja, företag och deltagare från närliggande kommuner till Borås, Uddevalla, Trollhättan/ Vänersborg, Lidköping och Falköping kan vara med. För en dialog med din lokala kompetensmäklare om det först.

Hur finansieras projektet?

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Förvaltande myndighet för socialfonden i Sverige är Svenska ESF rådet.

Projektet genererar inga intäkter varken för Nätverk Westum, organisationen som administrerar projektet eller för partnerorganisationer där utbildningar genomförs.

Varför lägger projektet extra fokus på jämställdhet?

I varje Socialfondsprojekt integreras jämställdhetsperspektivet i projektets alla faser och alla aktiviteter. Detta är ett krav från Svenska ESF rådet.

Samverkanspartnerna i projektet är offentliga vuxenutbildningsanordnare som följer regeringens jämställdhetspolitisk och arbetar aktivt med att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Projektets särskilda jämställdhetsmål är att öka förståelsen för jämställdhetsfrågor i det dagliga arbetet på individ, företags- och projektnivå.

Vad är en kompetensmäklare?

En kompetensmäklare är länken mellan näringslivet och en offentlig utbildningsorganisation som fångar upp företagens kompetensbehov och matchar det med det befintliga eller potentiella utbildningsutbudet.

Animerad film om behovsprocessen – från behovskartläggning tills vi möter behovet.

Spelfilm om kompentensmäklaren – ett smakprov på kompetensmäklarnas arbete.

Vilka är det som håller i utbildningarna?

Vi upphandlar samtliga utbildningsinsatser enligt LOU – lagen för offentlig upphandling.

Vi är privata utbildningsleverantörer – Kan vi lägga en offert via mejl?

Nej, samtliga anbudsgivare skall lämna anbud via upphandlingssystemet Kommers Annons. Information om pågående och kommande upphandlingar hittar ni på projektets hemsida. Klicka här för mer info.

Vem ska man kontakta vid frågor eller gällande ev. avanmälning?

I första hand kontakta dina lokala kompetensmäklare/ kontaktpersoner. Kontaktuppgifter hittar du här nedan:

Uddevalla

Ulrika Nöjd Bergman | YH-samordnare | Tillväxtavdelningen i Uddevalla | ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

Borås

David Raja | Kompetensmäklare | Vuxenutbildningen i Borås | david.raja@boras.se

 

Lidköping

Veronika Palmborg | Kompetensmäklare | Campus Västra Skaraborg | Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

Falköping

Emma Ottosson | Utbildningsledare | Lärcenter Falköping | emma.ottosson@falkoping.se

Per-Erik Källström | Kompetensmäklare | Lärcenter Falköping | Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Trollhättan/ Vänersborg

Jan-Erik Aronsson | Koordinator| Kunskapsförbundet Väst | jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

 

Nätverk Westum

Margareta Näsmark | Projektledare | margareta.nasmark@westum.se

Christina Langner | Administration/ ekonomi | christina.langner@westum.se

Top

KOBRA

KOBRA är ett treårig transnationellt projekt med 24 partners från Sverige, Danmark och Norge, huvudsakligen kommunala utbildningsanordnare. Projektet pågick från höst 2015 till höst 2018. Även två kommunalförbund från Västra Götaland samt en norsk lokal NAV som motsvarar den svenska AF, Försäkringskassan och Skatteverket var med som partners.

 

Westum koordinerade de svenska partnernas arbete och arbetade tät ihop med Region Midtjylland från Danmark som var Lead partner för hela projektet.

 

Projektet syftade till att öka och förbättra samarbetet mellan olika aktörerna på arbetsmarknaden, i huvudsakligen mellan offentliga utbildningsanordnare, arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet på lokal, regional och transnationell nivå.

 

Vad är en kompetensmäklare?

Projektets tre huvudaktiviteter:

KOMPETENSMÄKLARE

ANALYS

BEHOVSBASERAD UTBILDNING

 

Våra utvalda branscher i projektet var besöksnäring och industriteknik.

 

Mer om projektet: kobra.eu

 

Ladda ner:

Projektorganisation Sverige

Tidslinje 2018

Westums yrkesutbildningskonsortium

Projektet Westums yrkesutbildningskonsortium pågår mellan september 2019 och augusti 2022: Det medfinansieras av Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 Mnkr och 222 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har 15 mottagande organisationer i elva länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering tredje gången i följd.

 

 

ESF-projektet WestKomp 0.1

Projektet startade april 2018 och pågår fram till juni 2020.

 

Målgrupp

 • små och medelstora företag inom besöksnäring och handel i Västra Götaland och Halland

 

Varför gör vi detta?

 • Besöksnäring och handel står inför många utmaningar och möjligheter
 • Vi tror på kompetensutveckling. Det är viktig för framtida konkurrenskraft och välfärd.
 • Vi vill rusta dig och dina medarbetare med kompetenser som är nödvändiga för en hållbar tillväxt och för att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden

 

Vad erbjuder vi?

 • kostnadsfritt och skräddarsydda kompetensinsatser och utbildningar inom digitalisering
 • både kortare och längre lösningar under flexibla former och upplägg
 • finansiering med EU-medel och administration av aktiviteterna

 

Vilka utbildningsformer?

 • ert företags behov styr hur utbildningarna kommer att utformas
 • korta föreläsningar, seminarieserier och kurser eller andra kompetenshöjande insatser
 • möjlighet för individuell coaching och rådgivning
 • webbaserade insatser och distansutbildningar

 

 

 

a Ulrika Nöjd Bergman

Utbildningssamordnare

Vuxenutbildning Uddevalla

0522 69 61 38

ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

 

Jan-Erik Aronsson

Koordinator

Kunskapsförbundet Väst

0520 52 43 77

jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

 

Per-Erik Källström

Kompetensmäklare

Falköping

0706 41 75 78

Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Emma Ottosson

Utbildningsledare

Falköping

0515 88 71 78

emma.ottosson@falkoping.se

 

a David Raja

Kompetensmäklare

Vuxenutbildningen i Borås

073 432 76 85

david.raja@boras.se

 

 

 

a  

 

Veronika Palmborg

Kompetensmäklare/Utbildningsledare

Campus Västra Skaraborg

0510 77 01 04

Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

 

 

Kontakta övriga projektmedarbetare:

Margareta Näsmark

Projektledare

+46 (0)72-511 26 77

margareta.nasmark@westum.se

 

Christina Langner

Administratör/ Ekonomi

+46 (0)70-889 76 04

christina.langner@westum.se

 

Maria Sjunnesson

Kommunikatör

maria.sjunnesson@uddevalla.se

Utvecklingsprojekt Campus Westum

Projektet startade januari 2020 och pågår fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 1,9 Mnkr varav 1 Mnkr medfinansieras av Västra Götalandsregionen inom ramen för Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018–2020.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Vi vill skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum och dess medlemmar.
Medlemmarna har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och projektet Campus Westum önskar stödja och stärka alla medlemmar utifrån deras egna förutsättningar genom samverkan och kompetensutveckling.

 

Vad vill vi åstadkomma?

Projektet ska ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande medlemmar oavsett var de finns i Västsverige och deras nuvarande förutsättningar.

Syftet är att stärka medlemmarnas process mot mer flexibla utbildningar och mer digitala undervisningsmetoder anpassade till livslångt lärande och framtidens kompetensbehov, och för att kunna utforma utbildningar som alla kan ta del av oavsett bostadsort och socioekonomisk bakgrund.

Projektet roll i detta är att förbättra de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna inom ordinarie verksamhet, dvs i form av resurser, mötesplats och utbyte.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

 • Förbättra lärcentras förutsättningar att samverka genom implementering av en digital plattform med möjligheter att ta del av erfarenheter och aktuella samverkansprojekt.
 • Kompetensutveckling och samverkan (tekniknätverk) mellan de olika lärcentras personal för teknik/telebildutrustning och/eller digital verktyg, det vill säga tekniker, IT-pedagoger, coacher eller lärare med ansvar för IT och digitalisering.
 • Ökad digital kompetens hos den undervisande personalen genom behovsutformad kompetensutveckling.
 • Kompetensmäklarens betydelse för lärcentras möjligheter att anpassa sig till de lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning och matchningen till arbetsmarknaden, behöver stärkas genom kommunikationsinsatser.
 • Plattformen Campus Westum kommer även att underlätta för lärcentra att dra nytta av nätverkets stora internationella nätverk och främja det internationella kompetens- och erfarenhetsutbyte inom utbildningssektorn.

 

 

 

 

 

 

ESF-projekt DigiWestum

Projektet startade 1 augusti 2020 och pågår fram till juli 2022.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 4,8 Mnkr varav 2,2 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande.

En ökad digitalisering ökar kraven för personalen på lärcentra och vuxenutbildningar att ”hänga med” och även att ”ligga i framkanten” för att nå upp till målen för ”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet”.

 

Vad vill vi åstadkomma?

Öka den digitala kompetensen för att ge personal – och ledningen – hos våra medlemmar möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats (hållbara strukturer).

Förbättra förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv, utan stressen som digitalisering kan medföra för den enskilde.

Öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på hållbara strukturer i organisationen

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Vi vill genom projektet nå ut med ett ”smörgåsbord” av kurser, föreläsningar, processgrupper, handledning kring digitalisering. Vissa insatser kan ha behov av fysisk samverkan inom eller mellan medlemmar medan andra kan göras genom digitala verktyg eller via livesändning etc.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

 

 

 

 

 

ESF-projekt Koppling West

Projektet startade 1 januari 2021 och pågår fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 0,8 Mnkr och finansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Westums medlemmar finns i hela Västsverige även i små kommuner med svikande befolkningsunderlag men där behov av personal i specifika områden finns. Bättre matchning av individer för utbildning inom bristyrken utan hinder genom sociala och könsstereotypa mönster, behövs i alla kommuner. Vuxenutbildningen roll som viktig aktör för yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att förstärkas genom större behov från samhället av individer med högre utbildningen men också rätt utbildning. Komvuxutredningen ”En andra och en annan chans
–ett komvux i tiden” från 2018 betonar kravet att bättre samarbete mellan utbildningarna för en mer ”gränslös vägledning” som också är fokuspunkt för Nätverk Westum.

 

Vad vill vi åstadkomma?

 • Ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv
 • Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med arbetslivets kommande behov
 • Förändra Könsstereotypa yrkes-och utbildningsval

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Med hjälp av en central processledare genomförs mindre delprojekt inom områden studie- och yrkesvägledning, samverkan med näringslivet och behovsanpassning av YH- och yrkesutbildningar. Vissa av medlemmar kommer leda delprojektet som är öppna för alla medlemmar att följa och delta utifrån medlemmarnas förutsättningar.

 

Tillsammans vill Westum som projektägare och involverade medlemmar bidra till en förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov och en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida