Nyheter från UHR

Nyheter från UHR

Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer, nummer 9, 2016 Dokumentation från informationsmöte 15 november Nordplus vuxen inför 2017 Erasmus+ inför 2017 Skillnader mellan Erasmus+ och Nordplus EPALE – händer det något där? Dokumentation från informationsmöte 15 november 15 november anordnade Universitets- och högskolerådet en temadag: Internationellt samarbete för vuxnas lärande – vad kan man göra, hur har andra gjort? Under dagen fick åhörarna en inblick i de program och verktyg som erbjuds den som vill samarbeta internationellt. EPALE, Erasmus+, Atlas, Nordplus, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och den Europeiska Agendan för Vuxnas Lärande var vad åhörarna bjöds på. Representanter för projekt inom de olika programmen berättade om sina erfarenheter och inspirerade åhörarna till eget engagemang. Förutom Universitets- och högskolerådet och projektrepresentanter fanns systermyndigheterna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Erasmus+ ungdom) och Skolverket (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) på plats Presentationerna finns här: Presentationer vuxenutbildning 15 november Nordplus vuxen 2017 Nu kan du gå in på webbplatsen för Nordplus, http://www.nordplusonline.org och läsa utlysningen för 2017. Information om utlysningen hittar du här: Nordplus utlysning för 2017. På sidan ser du att innevarande programperiod har förlängts, varför du kommer att känna igen dig om du redan är aktiv i Nordplus. På sidan hittar du länkar till handboken, till formulär och till partnersöksdatabasen. Och givetvis till själva utlysningen, alltså inbjudan eller beställningen att lämna in en ansökan. Erasmus+ inför 2017 Nu finns ansökningsformulären för mobilitetsprojekt publicerade inför ansökan 2017. När du ska fylla i dem väljer du att ladda ner dem från vår webbplats, Erasmus+ mobilitetsprojekt. Du väljer sedan om det är vuxnas allmänna lärande eller vuxnas yrkeslärande som projektet kommer att stödja. Det är två separata formulär. Om du är osäker på vilket du ska välja och informationen på utbyten.se inte hjälper dig så vill vi gärna att du hör av dig till oss. Och hur var det nu med skillnaden mellan E+ och N+? Grunderna för programmen är desamma, politiska mål ska nås genom våra program. Det finns inga avgörande skillnader även om geografiskt fokus givetvis skiljer. Den mest tydliga skillnaden för vuxenutbildningens del är att i Nordplus vuxen kan du i en och samma ansökan planera för såväl allmänt- som yrkeslärande. Och du kan skicka studerande att delta i kurser i de andra länderna, även icke- yrkesstuderande. I Erasmus+ kan enbart yrkesstuderande delta i lärandeaktiviteter utomlands. En annan skillnad är att i Nordplus deltar de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland, och de gör det på samma villkor som de länder som deltar i samarbetet. Så har ni en kontakt på Färöarna som ni vill samarbeta med har ni möjlighet i Nordplus vuxen. När det gäller hur bidragen ser ut finns det skillnader, men grunden är densamma, att förenkla där det går. Fasta belopp beroende på vilket land en resa går till i Nordplus, fasta belopp i Erasmus+ utifrån resans längd inom vissa intervaller. Man ska kunna föra in information i tabeller i ansökan och sedan direkt se det aktuella beloppet. Skillnaden mellan programmen ser man därför om man jämför motsvarande resa/aktivitet genom att lägga in dem i respektive formulär. Formulären anpassas i båda programmen efter den information du lägger in, men i Erasmus+ får man vara mer vaksam eftersom man har flera grundformulär att välja mellan. Många upplever att Nordplusformulären är enklare att hantera medan andra uppskattar de detaljerade instruktionerna i Erasmus+. I det senare fallet hänvisar man ofta till frågorna om Europeisk utvecklingsplan i mobilitetsformuläret. I Nordplus vuxen finns en möjlighet att ansöka om förberedande besök för att planera en gemensam ansökan. Det kan man ansöka om två gånger om året. I Erasmus+ arrangeras kontaktseminarier inom vissa temaområden. Det är flerdagarsaktiviteter där man får möjlighet att hitta samarbetspartners från andra länder. Kontaktseminarierna annonseras på webbplatsen utbyten.se. De arrangeras vanligtvis på hösten och man ansöker om såväl plats som bidrag för resa och konferensavgift. Efter genomförd aktivitet skriver du en text på EPALE så att andra ser vad seminariet innehöll och gav. För den texten har vi en lathund, en mall för att underlätta författandet. EPALE – händer det något där? EPALE, alltså den digitala mötesplatsen för vuxenutbildare i Europa, växer till sig hela tiden. Om du inte varit inne på ett tag så ser du att det fyllts på med exempelvis blogginlägg på den svenska sidan: http://ec.europa.eu/epale/sv/home-page. Bloggarna kan exempelvis handla om en lärares vardag, om erfarenheter från kontaktseminarier eller så kan de vara skrivna av oss som arbetar med vuxenutbildning på myndigheten. Detta nyhetsbrev läggs som blogg på EPALE. Du kan också finna artiklar om pågående Erasmus+-projekt. Här ett exempel från Marie Svensson som koordinerar projektet She-Empowers http://ec.europa.eu/epale/en/blog/steps-empowering-unemployed-women Mycket mer kan du hitta, det här var enbart för att fresta dig att läsa och att själv bidra! När du vill göra inlägg behöver du logga in. Först registrerar du dig som användare. Gå in på förstasidan: http://ec.europa.eu/epale/en/ och orientera dig vidare därifrån. EPALE stöds i programhandledningen för Erasmus+. Se exempelvis längst ner på sidan 73 under bedömningskriterierna för en Erasmus+ mobilitetsansökan. Vad betyder det i praktiken? Det betyder att för att en ansökan ska ha chans till höga poäng i bedömningen behöver man ha koll på vad EPALE kan ge vid genomförandet av ett projekt i Erasmus+. Det är kanske till och med då man inser hur användbar EPALE är i alla faser av ett projekt – från att söka partners, kurser och sakinformation, via ansökarstöd och egna kommunikationsrum för projektpartners till möjligheten att dela med sig av erfarenheter under och efter projekttiden. Och till sist när det gäller EPALE: webbplatsen är mindre snabb än vad man är van vid. Men håll ut, ta vara på väntetiden för några djupa andetag och reflektion. Snart kommer den också att bli snabbare!

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top

 

 

 

 

 

ESF-projekt DigiWestum

Projektet startade 1 augusti 2020 och pågår fram till juli 2022.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 4,8 Mnkr varav 2,2 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande.

En ökad digitalisering ökar kraven för personalen på lärcentra och vuxenutbildningar att "hänga med" och även att "ligga i framkanten" för att nå upp till målen för "Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet".

 

Vad vill vi åstadkomma?

öka den digitala kompetensen för att ge personal - och ledningen - hos våra medlemmar möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats (hållbara strukturer).

Förbättra förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv, utan stressen som digitalisering kan medföra för den enskilde.

Öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på hållbara strukturer i organisationen

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Vi vill genom projektet nå ut med ett "smörgåsbord" av kurser, föreläsningar, processgrupper, handledning kring digitalisering. Vissa insatser kan ha behov av fysisk samverkan inom eller mellan medlemmar medan andra kan göras genom digitala verktyg eller via livesändning etc.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

 

 

 

 

 

ESF-projekt Koppling West

Projektet startade 1 januari 2021 och pågår fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 0,8 Mnkr och finansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Westums medlemmar finns i hela Västsverige även i små kommuner med svikande befolkningsunderlag men där behov av personal i specifika områden finns. Bättre matchning av individer för utbildning inom bristyrken utan hinder genom sociala och könsstereotypa mönster, behövs i alla kommuner. Vuxenutbildningen roll som viktig aktör för yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att förstärkas genom större behov från samhället av individer med högre utbildningen men också rätt utbildning. Komvuxutredningen "En andra och en annan chans
-ett komvux i tiden" från 2018 betonar kravet att bättre samarbete mellan utbildningarna för en mer "gränslös vägledning" som också är fokuspunkt för Nätverk Westum.

 

Vad vill vi åstadkomma?

 • ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv
 • Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med arbetslivets kommande behov
 • Förändra Könsstereotypa yrkes-och utbildningsval

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Med hjälp av en central processledare genomförs mindre delprojekt inom områden studie- och yrkesvägledning, samverkan med näringslivet och behovsanpassning av YH- och yrkesutbildningar. Vissa av medlemmar kommer leda delprojektet som är öppna för alla medlemmar att följa och delta utifrån medlemmarnas förutsättningar.

 

Tillsammans vill Westum som projektägare och involverade medlemmar bidra till en förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov och en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

KOBRA

KOBRA är ett treårig transnationellt projekt med 24 partners från Sverige, Danmark och Norge, huvudsakligen kommunala utbildningsanordnare. Projektet pågick från höst 2015 till höst 2018. Även två kommunalförbund från Västra Götaland samt en norsk lokal NAV som motsvarar den svenska AF, Försäkringskassan och Skatteverket var med som partners.

 

Westum koordinerade de svenska partnernas arbete och arbetade tät ihop med Region Midtjylland från Danmark som var Lead partner för hela projektet.

 

Projektet syftade till att öka och förbättra samarbetet mellan olika aktörerna på arbetsmarknaden, i huvudsakligen mellan offentliga utbildningsanordnare, arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet på lokal, regional och transnationell nivå.

 

Vad är en kompetensmäklare?

Projektets tre huvudaktiviteter:

KOMPETENSMÄKLARE

ANALYS

BEHOVSBASERAD UTBILDNING

 

Våra utvalda branscher i projektet var besöksnäring och industriteknik.

 

Mer om projektet: kobra.eu

 

Ladda ner:

Projektorganisation Sverige

Tidslinje 2018

Westums yrkesutbildningskonsortium

Projektet Westums yrkesutbildningskonsortium pågår mellan september 2019 och augusti 2022: Det medfinansieras av Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 Mnkr och 222 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har 15 mottagande organisationer i elva länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering tredje gången i följd.

 

 

ESF-projektet WestKomp 0.1

Projektet startade april 2018 och pågår fram till juni 2020.

 

Målgrupp

 • små och medelstora företag inom besöksnäring och handel i Västra Götaland och Halland

 

Varför gör vi detta?

 • Besöksnäring och handel står inför många utmaningar och möjligheter
 • Vi tror på kompetensutveckling. Det är viktig för framtida konkurrenskraft och välfärd.
 • Vi vill rusta dig och dina medarbetare med kompetenser som är nödvändiga för en hållbar tillväxt och för att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden

 

Vad erbjuder vi?

 • kostnadsfritt och skräddarsydda kompetensinsatser och utbildningar inom digitalisering
 • både kortare och längre lösningar under flexibla former och upplägg
 • finansiering med EU-medel och administration av aktiviteterna

 

Vilka utbildningsformer?

 • ert företags behov styr hur utbildningarna kommer att utformas
 • korta föreläsningar, seminarieserier och kurser eller andra kompetenshöjande insatser
 • möjlighet för individuell coaching och rådgivning
 • webbaserade insatser och distansutbildningar

 

 

 

a Ulrika Nöjd Bergman

Utbildningssamordnare

Vuxenutbildning Uddevalla

0522 69 61 38

ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

 

Jan-Erik Aronsson

Koordinator

Kunskapsförbundet Väst

0520 52 43 77

jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

 

Per-Erik Källström

Kompetensmäklare

Falköping

0706 41 75 78

Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Emma Ottosson

Utbildningsledare

Falköping

0515 88 71 78

emma.ottosson@falkoping.se

 

a David Raja

Kompetensmäklare

Vuxenutbildningen i Borås

073 432 76 85

david.raja@boras.se

 

 

 

a  

 

Veronika Palmborg

Kompetensmäklare/Utbildningsledare

Campus Västra Skaraborg

0510 77 01 04

Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

 

 

Kontakta övriga projektmedarbetare:

Margareta Näsmark

Projektledare

+46 (0)72-511 26 77

margareta.nasmark@westum.se

 

Christina Langner

Administratör/ Ekonomi

+46 (0)70-889 76 04

christina.langner@westum.se

 

Maria Sjunnesson

Kommunikatör

maria.sjunnesson@uddevalla.se

Utvecklingsprojekt Campus Westum

Projektet startade januari 2020 och pågår fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 1,9 Mnkr varav 1 Mnkr medfinansieras av Västra Götalandsregionen inom ramen för Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018-2020.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Vi vill skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum och dess medlemmar.
Medlemmarna har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och projektet Campus Westum önskar stödja och stärka alla medlemmar utifrån deras egna förutsättningar genom samverkan och kompetensutveckling.

 

Vad vill vi åstadkomma?

Projektet ska ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande medlemmar oavsett var de finns i Västsverige och deras nuvarande förutsättningar.

Syftet är att stärka medlemmarnas process mot mer flexibla utbildningar och mer digitala undervisningsmetoder anpassade till livslångt lärande och framtidens kompetensbehov, och för att kunna utforma utbildningar som alla kan ta del av oavsett bostadsort och socioekonomisk bakgrund.

Projektet roll i detta är att förbättra de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna inom ordinarie verksamhet, dvs i form av resurser, mötesplats och utbyte.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

 • Förbättra lärcentras förutsättningar att samverka genom implementering av en digital plattform med möjligheter att ta del av erfarenheter och aktuella samverkansprojekt.
 • Kompetensutveckling och samverkan (tekniknätverk) mellan de olika lärcentras personal för teknik/telebildutrustning och/eller digital verktyg, det vill säga tekniker, IT-pedagoger, coacher eller lärare med ansvar för IT och digitalisering.
 • ökad digital kompetens hos den undervisande personalen genom behovsutformad kompetensutveckling.
 • Kompetensmäklarens betydelse för lärcentras möjligheter att anpassa sig till de lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning och matchningen till arbetsmarknaden, behöver stärkas genom kommunikationsinsatser.
 • Plattformen Campus Westum kommer även att underlätta för lärcentra att dra nytta av nätverkets stora internationella nätverk och främja det internationella kompetens- och erfarenhetsutbyte inom utbildningssektorn.