Seminarium om Sveriges ekonomiska omställning

Seminarium om Sveriges ekonomiska omställning

Westums medlemmar är välkomna på seminariet ”Sverige – världsbäst på regional ekonomisk omställning?” i Göteborg den 22 oktober.

Sveriges omställning till tjänstesamhället har varit framgångsrik, och ekonomisk omvandling verkar vara mindre kontroversiell i Sverige än i många andra länder. Men finns det något ”svenskt” med svensk ekonomisk omställning och svensk omställningspolitik? Och har omställningen varit så stor som vi tror?

Vilken roll spelar individen och den regionala miljön för omställningen? Vad betyder regionala institutioner? Är omställning egentligen ett problem? Och inte minst: vilka framtida utmaningar står ”svensk” regional omställning (och en eventuell svensk modell) inför, och hur kan de mötas?

Datum: 22 oktober 2015

Tid: 09.00-16.30

Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg.

Arrangörer: Reväst & Centrum för Regional Analys

Anmälan: Obligatorisk anmälan senast 13 oktober via Revästs hemsida www.revast.org.gu.se  Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Kostnad: Temadagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Program:

Nödvändigheten av ett regionalt perspektiv på ekonomisk omställning – Donald Storrie, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin

 Finns det egentligen något svenskt med svensk omställning? – Ola Bergström, Göteborgs Universitet

Det dolda svenska omställningssystemet: erfarenheter från forskning och praktik – Lars Walter, Göteborgs universitet

Tillbaka till jobb! Omställning (eller inte) när stora arbetsplatser lägger ner – Emelie Hane-Weijman, Umeå Universitet

SAAB och Trollhättan – Fredrik Lavén, Göteborgs universitet

Omställning på en semiperifer ort – Sibbhult och fallet Scania – Ola Jonsson, Lunds universitet

Varför ska vi bry oss om regional omställning och hur den fungerar? Och vad behöver vi veta mer egentligen? – Martin Henning, Göteborgs universitet

Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top

ESF-projekt

Hållbarhet i West

Projektet pågår från 1 januari 2024 fram till 31 december 2025 med genomförande under februari 2024 - november 2025.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 7,6 Mnkr, varav 4,12 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet (54%), och ingår i programområdet A1A (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv
för alla) och Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige.

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 5 av Westums 41 medlemmar – Campus Falkenberg, Gullspångs vuxenutbildning, Färgelandas vuxenutbildning, Lysekils vuxenutbildning och Tanums vuxenutbildning.
Dessa har arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen som gjordes gemensamt. De kommer därför att vara de som medverkar i mest aktiviteter men även andra av Westums medlemmar kommer att kunna ta del av både aktiviteter och resultatet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum.
Projektets insatser ska nå ut till drygt 650 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Vuxenutbildningen spelar en viktig roll som motor för hållbart arbetsliv. Det innebär att utbildningen måste ha tydliga incitament från politiskt håll, samverka med arbetslivet och myndigheter för att främja hållbarhet. Att vara passiv och invänta direktiv är inte tillräckligt, utan utbildningen måste aktivt arbeta för att integrera hållbarhetsperspektivet i sin verksamhet och utbildningar.

För att förankra hållbarhet inom vuxnas lärande behöver det ses som en viktig del av undervisningen och varje individs skyldighet. Det innebär att all personal aktivt måste prata om hållbarhet och se till att eleverna förstår dess relevans och betydelse. Utbildningen kan också fungera som en kanal för att sprida kunskap från stora företag till mindre företag och därigenom bidra till att sprida hållbarhetsarbetet i samhället.
Projektet “Hållbarhet i West" vill bidra till att personalen kopplad till vuxenutbildning/yrkesutbildning erbjuds kompetensutveckling för en bättre förankring av hållbarhet i undervisningen, för tydliga incitament för hållbarhetsarbete, för en bredare vägledning för att bryta könsmönster inom yrkesval och kontinuerlig omvärldsspaning för att möta framtidens utmaningar.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Projektet kommer huvudsakligen arbeta med kompetensutveckling kring implementering av hållbarhetsaspekter inom utbildningar och kring hållbart arbetsliv för anställda. Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, mindre kurser/workshops på olika tema samt att del och sprida goda exempel både lokalt, regionalt och internationellt.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

Omställning i West

Projektet pågår från 1 augusti 2023 fram till 31 juli 2025 med genomförande under september 2023 - juni 2025.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 9,5 Mnkr, varav 5,3 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet (54%), och ingår i programområdet A1A (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv
för alla) och Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige.

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 6 av Westums 41 medlemmar – Campus Mölndal, Kunskapsförbundet Väst, Falkenberg vuxenutbildning, Bengtsfors vuxenutbildning, Lysekil vuxenutbildning och Campus Västra Skaraborg.
Dessa har arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen som gjordes gemensamt. De kommer därför att vara de som medverkar i mest aktiviteter men även andra av Westums medlemmar kommer att kunna ta både av aktiviteter och resultatet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum.
Projektets insatser ska nå ut till drygt 790 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Vi står inför en stor omställning och måste ta ett stort kompetenssteg för att klara detta. En omställning i samhället där fler befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och där det ändå finns ett mycket stort kompetensbehov hos nästan alla företag och organisationer. Vuxenutbildningen är och kommer förbli en viktig aktör för att minska klyftan och att få folk närmare arbete genom utbildning. Men också för att utbilda till det som arbetsmarknaden behöver.

 

Projektet "Omställning i West" har tagit avstamp i det behovet och ser att man på längre sikt har följande mål:
- Beslutsfattare som ser vuxenutbildningen som en motor för livslångt lärande och kompetensdistributör för arbetslivets framtida behov.
- Vuxenutbildning som kan nå nya målgrupper och utveckla sin verksamhet
- Personal som använder nya pedagogik, nya verktyg och stödjer elever på ett nytt sätt.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

För undervisande personal erbjuds en kombination av aktiviteter att ge personalen ökad kompetens och möjlighet att utveckla den egna verksamheten och för att få ökad kvalitet i genomförande av sitt dagliga arbete. Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, små kurser, workshops på olika tema samt olika former av kollegialt lärande, att ta del av andras goda exempel både lokalt, regional och internationellt. Fokus i aktiviteterna kommer vara på pedagogik, handledning, digitalisering, generell vägledning, specialpedagogik och språkstöd.

Ledningspersoner kommer ta del av samma kompetensutveckling såsom undervisande personal ovan, men erbjöds även utbildning/stöd i hur man som rektor arbetar med sin personalgrupp för att utveckla verksamheten med fokus på kvalitetssäkring, nya utbildningar och andra utmaningar som påverkar medlemmarnas utveckling framåt och kräver löpande omställningsarbete i organisationen.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

Ackreditering av Westums konsortium för Erasmus+ Yrkesutbildning (KA1)

Inför nya programperioden 2021-2027 har UHR godkänt Westums ansökan om ackreditering av vårt gemensamma Erasmus+arbete inom yrkesutbildning (KA1) i nätverket tillsammans med idag 12 medlemmar, men alla medlemmar ges möjlighet att årligen ansöka om platser med start 2022. Därmed tar vi nästa steg i utvecklingen av nätverkets långsiktiga strategiska Erasmus+-arbete.

För läsåret 2022-2023 finns 134 platser för studerande och personal med koppling till yrkesutbildning och för läsåret 2023-2024 är 100 platser sökta med besked i april/maj 2023.

Vad betyder att vara ackrediterad?

- Möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden
- Ett enklare ansökningsförfarande om medel (budget söks årligen för ett beräknat antal mobiliteter)
- Gäller till och med programperiodens slut 2027 och ska uppdateras regelbundet för att anpassas till organisationens utveckling

 

Westums plan för Erasmus+ yrkesutbildning 2021-2027

- Alla medlemmar ges årligen möjlighet att via Westum söka om mobiliteter inom Yrkesutbildning
- godkända grundplanen bygger på 352 mobiliteter för studerande och anställda under 4 års tid samt fokus på utvecklingsarbete

 

Westums mål för Erasmus+ yrkesutbildning 2021-2027

1. Ökad digitalisering och digital transformation
2. Ökad anställningsbarhet
2.1 Stärka den studerande
2.2 Kvalitet i APL och LIA
3. Stärka attraktiviteten i yrkesutbildningar
4. Utvecklas som mottagande organisation

 

För mer information kontakta projektkoordinatorn
"Maggie" Margareta Näsmark
Tel: +46 (0)72-511 26 77
E-post: margareta.nasmark@westum.se

 

Läs mer om ackreditering på UHRs webbplats

 

Se filmen producerad av Borås som även gällande pågående Erasmus-projekt:

Erasmus+projekt

GreenVETnet

Projektet med namnet "New European Network for the Green Skills in Vocational Education and Training" pågår mellan januari 2022 och december 2023 och medfinansieras av Erasmus+ (EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott) inom ramen för samarbetspartnerskap att främja transnationellt nätverkande (KA2).

 

Nätverk Westum är en del av konsortiet med Savon i Finland som projektägare tillsammans med organisationer i Holland, Spanien, Irland, Grekland, Ungern, Italien och Bulgarien.
Westums budgetdel för projektet är drygt 350Tkr.

 

Projektets mål är att öka yrkeslärares kunskaper kring hållbarhet och gröna arbetssätt inom sina yrkesområden genom att starta upp en plattform för kollegialt lärande med bästa praxis, samt se över metoder och kärnkompetenser.  

 

Projektet omfattade bl a ett antal workshops/möten inom olika områden:

 • Sustainability potentials in tourism and hospitality management (Italy)  nov 2022 
 • Importance of sustainability aspects in business education (Greece) mars 2023 
 • Transport and logistics in the era of sustainable development (Sweden) jan 2023 
 • Sustainable and low energy construction sector (Finland) maj 2023

 

 

Läs mer på finska projektägarens webbplats (engelska)

ESF-projekt

FramtidWest – FutureWest

Projektet pågår från 1 januari 2022 fram till april 2023 med genomförande under april 2022 - mars 2023.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 1,8 Mnkr, varav 0,9 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet, och ingår i programområdet 1.1 (Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos
personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov) och kompetensutveckling i Västsverige .

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 5 av Westums 41 medlemmar – Skövde Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Uddevalla Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst och Kunskapens Hus (Munkedal) – samt 6 lokala företag som dessa samverkar med inom ramen för yrkesutbildning.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum samt personal från de företag som involverade medlemmar samverkar, med fokus på yrkeslärarna och handledarna.
Projektets insatser ska nå ut till minst 147 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Framtid West - FutureWest står för gemensamma målet att skapa morgondagens anställda, i samarbete med lokala näringslivet och europiska partner, genom aktiviteter för att:

 • Ökad kunskap kring framtidens arbetsmetoder, yrkesprofiler, arbetsförhållanden
 • Öka kunskap kring framtida utbildningsmetoder
 • Ökad kunskaps-och metodutveckling i arbetsmiljöarbete inom ramen för yrkesutbildning
 • Öka kompetensen kring diskriminering och mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar och samverkande företag?

Aktiviteterna för yrkeslärare tillsammans med anställda i det lokala arbetlivet kan bestå av:

 • Föreläsningar för omvärldsbevakning kring framtidsstudier och digital transformation
 • Workshops /kollegialt lärande grupper
 • Studiebesök och samverkan lokalt, regional och internationellt.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

React-EU – Get Ready in West

Projektet startade 1 december 2021 och pågår fram till april 2023.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 20 Mnkr och finansieras i sin helhet av Svenska ESF-rådet som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin (programområde 7: React-EU).

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 12 av Westums 41 medlemmar: Falkenberg Vuxenutbildningen, Campus Mölndal, Borås Vuxenutbildningen, Skövde Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Karlsborg Vuxenutbildningen, Uddevalla Vuxenutbildningen, Strömstad Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst, Kunskapens Hus (Munkedal), Lysekil Vuxenutbildningen och Orust Vuxenutbildningen.

 

Målgrupp/Deltagare

Fokus för projektet ligger på målgruppen inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA), där kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.
Utöver ungdomarna inom KAA kan också unga vuxna (20-24 år), nyanlända och personer som blivit arbetslösa under pandemin (efter 11 mars 2020), eller inte kommit i jobb efter avslutad utbildning pga pandemin, komma att kunna ta del av planerade projektinsatserna. Denna grupp (upp till 24 år) samt nyanlända är också målgruppen för samverkan mellan AF och kommunerna inom DUA/DUNA (Delegation för unga och nyanlända i arbete) om personen inte är aktuell för likartade insatser via AFs leverantörer av KROM-tjänster.

Projektets insatser ska nå ut till minst 670 deltagare i Västsverige som tillhör målgruppen och ska leda till att fler arbetslösa kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Bakgrund till projektidén är att låta behovet av utbildningsinsatser för arbetslösa till följd av pandemin föras samman med behovet att:

•  förstärka vägledning och anpassning av utbildningsinsatser inom vuxenutbildning för att bidra till en ökad tillgång på kompetens och främja arbetslivsanknytning inom yrkesutbildning,

•  stärka livslånga lärande genom att skapa en tätare övergång från gymnasiet till vuxenutbildningen och

•  förstärka strukturer och samverkan för ungdomar inom kommunala aktivitetsansvar (KAA).

 

Vad erbjuder projektet till målgruppen/deltagarna?

Varje organisation har satt sin egen fokus i projektet utifrån lokala behov och förutsättningar att erbjuda insatser till målgruppen inom följande områden:

• Studie-& yrkesvägledning (inklusive vägledning)

• Aktiviteter för studerande/elever (prova-kurser, kompletterande kurser, utökat stöd till den enskilde före, under och efter studier, m.fl.)

• Kompetensmäkleri/kontakt med arbetslivet

• Prövningar

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

Koppling West

Projektet startade 1 januari 2021 och pågick fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget var drygt 0,8 Mnkr, finansierad av Svenska ESF-rådet i sin helhet, och ingick i programområdet 1.2 (Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv
och arbetsplatsförlagt lärande).

 

Samverkanspartner

I projektet medverkade 5 av Westums 41 medlemmar: Falkenberg Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Karlsborgs Vuxenutbildningen och Kunskapsförbundet Väst.

 

Målgrupp

Projektet fokuserade på strukturell utveckling och samverkan samt resultat av utvecklingsarbetet som skulle kunna implementeras i reguljär verksamhet hos samverkanspartnerna och har inga deltagare. Medlemmar i Nätverk Westum, olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige, erbjöds dock inom ramen för projektet kompetensutvecklingsinsatser och processtöd relaterad till projektmålen.

 

Varför gjorde vi detta?

Westums medlemmar finns i hela Västsverige även i små kommuner med svikande befolkningsunderlag men där behov av personal i specifika områden finns. Bättre matchning av individer för utbildning inom bristyrken utan hinder genom sociala och könsstereotypa mönster, behövs i alla kommuner. Vuxenutbildningens roll som viktig aktör för yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att förstärkas genom större behov från samhället av individer med högre utbildningen men också rätt utbildning. Komvuxutredningen "En andra och en annan chans - ett komvux i tiden" från 2018 betonar kravet att bättre samarbete mellan utbildningarna för en mer "gränslös vägledning" som också är fokuspunkt för Nätverk Westum.

 

Vad ville vi åstadkomma?

 • Ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv
 • Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med arbetslivets kommande behov
 • Förändra könsstereotypa yrkes-och utbildningsval

 

Vad erbjöd projektet till våra medlemmar?

Med hjälp av en central processledare genomfördes mindre delprojekt inom områden studie- och yrkesvägledning, samverkan med näringslivet och behovsanpassning av YH- och yrkesutbildningar. Vissa av medlemmar ledde delprojekt som var öppna för alla medlemmar att följa och delta utifrån medlemmarnas förutsättningar.

 

Tillsammans ville Westum som projektägare och involverade medlemmar bidra till en förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov och en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

DigiWestum

Projektet startade 1 augusti 2020 och pågick fram till juli 2022.

 

Projektbudget

Projektets budget var drygt 3,1 Mnkr, varav 1,46 Mnkr medfinansierades av Svenska ESF-rådet, och ingick i programområdet 1.1 (Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos
personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov) med fokus på ökad kompetens för hållbara arbetsplatser.

 

Samverkanspartner

I projektet medverkade 16 av Westums 41 medlemmar: Campus Varberg, Partille Vuxenutbildningen, Stenungsund Vuxenutbildningen, Lerum Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildningen, Ulricehamn Vuxenutbildningen, Vårgårda/Herrljunga Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Lärcenter Falköping, Dacapo Mariestad, Skara Vuxenutbildningen, Töreboda Vuxenutbildningen, Uddevalla Vuxenutbildningen, Sotenäs Vuxenutbildningen, Lysekils Vuxenutbildning och Kunskapsförbundet Väst.

 

Målgrupp

Målgruppen var personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum som erbjöds kompetensutvecklingsinsatser och stöd/handledning i kollegialt lärande inom projektmålen. Projektets insatser skulle nå ut till minst 350 deltagare ur målgruppen och har kunnat nå 396 deltagare varav 42 i målgrupp 1 (ledning) och 354 i målgrupp 2+3 (undervisade personal, processledare och övriga).

 

Varför gjorde vi detta?

Nätverk Westum ville bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande.

En ökad digitalisering ökar även kraven för personalen på lärcentra och vuxenutbildningar att "hänga med" och även att "ligga i framkanten" för att nå upp till målen för "Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet".

 

Vad ville vi åstadkomma?

* Öka den digitala kompetensen för att ge personal - och ledningen - hos våra medlemmar möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats (hållbara strukturer).

* Förbättra förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv, utan stressen som digitalisering kan medföra för den enskilde.

* Öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på hållbara strukturer i organisationen.

 

Vad erbjöd projektet till våra medlemmar?

Vi ville genom projektet nå ut med ett "smörgåsbord" av kurser, föreläsningar, processgrupper, handledning kring digitalisering. Lokala insatser genomfördes som i form av kollegialt lärande, utbildningstillfällen mm samt centrala insatser till samtliga medverkande i form av livesända och inspelade föreläsningar.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

Regionalt utvecklingsprojekt

Campus Westum

Projektet startade januari 2020 och pågick fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget var drygt 1,9 Mnkr varav 1 Mnkr medfinansierades av Västra Götalandsregionen inom ramen för Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018-2020.

 

Målgrupp

Målgruppen var personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gjorde vi detta?

Nätverk Westum ville bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Vi ville skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum och dess medlemmar.
Medlemmarna har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och projektet Campus Westum önskar stödja och stärka alla medlemmar utifrån deras egna förutsättningar genom samverkan och kompetensutveckling.

 

Vad ville vi åstadkomma?

Projektet skulle ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande medlemmar oavsett var de finns i Västsverige och deras nuvarande förutsättningar.

Syftet var att stärka medlemmarnas process mot mer flexibla utbildningar och mer digitala undervisningsmetoder anpassade till livslångt lärande och framtidens kompetensbehov, och för att kunna utforma utbildningar som alla kan ta del av oavsett bostadsort och socioekonomisk bakgrund.

Projektet roll i detta är att förbättra de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna inom ordinarie verksamhet, dvs i form av resurser, mötesplats och utbyte.

 

Vad erbjöd projektet till våra medlemmar?

 • Förbättra lärcentras förutsättningar att samverka genom implementering av en digital plattform med möjligheter att ta del av erfarenheter och aktuella samverkansprojekt.
 • Kompetensutveckling och samverkan (tekniknätverk) mellan de olika lärcentras personal för teknik/telebildutrustning och/eller digital verktyg, det vill säga tekniker, IT-pedagoger, coacher eller lärare med ansvar för IT och digitalisering.
 • ökad digital kompetens hos den undervisande personalen genom behovsutformad kompetensutveckling.
 • Kompetensmäklarens betydelse för lärcentras möjligheter att anpassa sig till de lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning och matchningen till arbetsmarknaden, behöver stärkas genom kommunikationsinsatser.
 • Plattformen Campus Westum kommer även att underlätta för lärcentra att dra nytta av nätverkets stora internationella nätverk och främja det internationella kompetens- och erfarenhetsutbyte inom utbildningssektorn.
a Ulrika Nöjd Bergman

Utbildningssamordnare

Vuxenutbildning Uddevalla

0522 69 61 38

ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

 

Jan-Erik Aronsson

Koordinator

Kunskapsförbundet Väst

0520 52 43 77

jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

 

Per-Erik Källström

Kompetensmäklare

Falköping

0706 41 75 78

Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Emma Ottosson

Utbildningsledare

Falköping

0515 88 71 78

emma.ottosson@falkoping.se

 

a David Raja

Kompetensmäklare

Vuxenutbildningen i Borås

073 432 76 85

david.raja@boras.se

 

 

 

a  

 

Veronika Palmborg

Kompetensmäklare/Utbildningsledare

Campus Västra Skaraborg

0510 77 01 04

Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

 

 

Kontakta övriga projektmedarbetare:

Margareta Näsmark

Projektledare

+46 (0)72-511 26 77

margareta.nasmark@westum.se

 

Christina Langner

Administratör/ Ekonomi

+46 (0)70-889 76 04

christina.langner@westum.se

 

Maria Sjunnesson

Kommunikatör

maria.sjunnesson@uddevalla.se

ESF-projektet WestKomp 0.1

Projektet startade april 2018 och pågår fram till juni 2020.

 

Målgrupp

 • små och medelstora företag inom besöksnäring och handel i Västra Götaland och Halland

 

Varför gör vi detta?

 • Besöksnäring och handel står inför många utmaningar och möjligheter
 • Vi tror på kompetensutveckling. Det är viktig för framtida konkurrenskraft och välfärd.
 • Vi vill rusta dig och dina medarbetare med kompetenser som är nödvändiga för en hållbar tillväxt och för att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden

 

Vad erbjuder vi?

 • kostnadsfritt och skräddarsydda kompetensinsatser och utbildningar inom digitalisering
 • både kortare och längre lösningar under flexibla former och upplägg
 • finansiering med EU-medel och administration av aktiviteterna

 

Vilka utbildningsformer?

 • ert företags behov styr hur utbildningarna kommer att utformas
 • korta föreläsningar, seminarieserier och kurser eller andra kompetenshöjande insatser
 • möjlighet för individuell coaching och rådgivning
 • webbaserade insatser och distansutbildningar

 

 

 

Westums yrkesutbildningskonsortium

Projektet pågår mellan september 2019 och augusti 2022 och medfinansieras av Erasmus+ (EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott) inom ramen för mobilitetsprojekt (KA1).

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 Mnkr och 222 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har 15 mottagande organisationer i elva länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering tredje gången i följd.