Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer

Universitets- och högskolerådets internationella nyhetsbrev till vuxenutbildningsaktörer

Ny utlysning för Nordplus vuxen
Erasmus+ strategiska partnerskap
KISS och KISP
Kompletteringar till programguiden för Erasmus+
Vad ska man välja, Erasmus+ eller Nordplus vuxen?
 
Känner du till Atlas konferens? Atlas är ett svensk program och delen Atlas konferens gör det möjligt att delta i eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES. Det är alltså ett program som kompletterar de nordiska och europeiska programmen.
Nästa år kommer vi att prioritera ansökningar från sfi-lärare, så ta tillfället i akt att nu när särskilt sfi-lärares möjlighet till kompetensutveckling lyfts fram.
Fyra ansökningsdagar finns 2016: februari, 1 april, 1 september, 1 november.
Läs vidare på sidan för Atlas om förutsättningar för att kunna delta!
 
Ny utlysning för Nordplus vuxen
Det är nu möjligt att söka medel inom Nordplus vuxen för sista gången under denna programperiod. Programaktiviteterna är desamma, men vi gör en test med budgetschabloner inom fler områden för att underlätta administrationen av ansökan och rapportering.
All information om möjligheterna finns på webbplatsen http://www.nordplusonline.org/. Där finns såväl handboken för Nordplus som ansökningshandlingar och stödmaterial inför ansökan. Ytterligare stöd för budgetplaneringen inför ansökan kommer att publiceras inom kort.
Navigera gärna via rubrikerna
 
Att titta på vad som tidigare är gjort eller att läsa in andemeningen i bedömningskriterierna och checklistan är en god investering. Det hittar du under ”How to apply” och därefter ”Guidelines”.
Ansökan ska vara inne 1 mars, och glöm inte att även i själva ansökningsformuläret finns matnyttig information. Så ladda ner ansökan och använd den som tankehjälp.
 
Erasmus+ strategiska partnerskap
Fördelningen av bidragsmedel mellan länder och sektorer är resultatet av en politisk process. Små länder och vuxsektorn har inte kommit så väl ut i den fördelningen. En från början liten budget delas dessutom mellan två programdelar; mobilitet och strategiska partnerskap. När utlysningen för Erasmus+ kom i oktober var den stora nationellanyheten för strategiska partnerskap att 35 % av budgeten i Sverige öronmärks för projekt där man inte ansöker om bidrag för utvecklingskostnader (intellectual outputs = löner).
I och med att budgeten för Strategiska partnerskap är så pass begränsad att den i ett litet land som Sverige inte skulle räcka ens till tre projekt som ansöker om högsta möjliga budget behövs sätt att se till att många fler får möjligheten att delta. Samma problem har alla små länder i EU-samarbetet, men alla länder har inte valt att tillämpa 35 % -regeln. Kommissionen har alltså skapat möjligheten att ansöka om två olika typer av strategiska partnerskap. Dels de produktorienterade där man behöver kunna lägga ner tid på utveckling av nya metoder eller produkter, dels mer processorienterade erfarenhetsutbytesprojekt.
De nu införda erfarenhetsutbytesprojekten är kunskapsutvecklande genom att man utvecklar och stärker nätverk och delar idéer och metoder. På så sätt liknar de den förra programperiodens Grundtvig partnerskap. Men de skiljer sig också åt på flera sätt. Man får ett välkommet administrationsbidrag i Erasmus+, men man kan inte ta med studerande på projektbesök som under Grundtvig. Budgeten är också numera en gemensam budget som koordinatorn ansvarar för och uppbyggnaden av bidraget för resa och uppehälle är annorlunda. Dessutom finns i Erasmus+ möjligheter att toppa sitt projekt med mobilitetsaktiviteter för såväl personal som studerande. En annan skillnad är att man maximerat deltagandet i projektet till tio organisationer. Det har man gjort genom att det är det högsta antalet deltagagande organisationer som man kan söka administrationsbidrag för. Nu rekommenderar vi inte att man är så många partners eftersom det kan bli administrativt tungt och vara svårt att motivera att man behöver vara så många.
 
KISS, eller ” keep it simple stupid” brukar man ibland skämtsamt säga. Om vi ska överföra det på en ansökan blir det väl närmast: se till att svara på frågorna i formuläret och inget annat, och gör det så enkelt och precist som möjligt . KISP, eller ”keep it small please” är budskapet till alla ansökare inom Erasmus+ vuxenutbildning. Ha i bakhuvudet att vår totala nationella budget kan räcka för i bästa fall 120 mobiliteter (i KA1) och att budgeten för strategiska partnerskap (KA2)på lite drygt 1 miljon euro ska delas på 35 % för erfarenhetsutbyten och 65 % för utvecklingsprojekt. Med en högsta möjliga budget på 450 000 för ett strategiskt partnerskap uppmuntrar vi därför till en viss återhållsamhet. Och samma sak för mobilitetsprojekt; var återhållsamma när det gäller att ansöka om många mobiliteter för er personal under en och samma ansökningsomgång.
Den långsiktiga planen för Erasmus+ är att budgeten ska öka successivt under programperioden, och man kan ansöka varje år, så ta gärna ett steg i taget.
 
Kompletteringar till programguiden för Erasmus+
Europa idag ser inte ut som Europa gjorde när programguiden publicerades tidigare i höstas. Man har därför i dagarna kommit med tillägg till texten i programguiden på sidan 115. Det är texten i rött som är ny och som finns under avsnittet bedömningskriterier.
Relevance of the project (maximum 30 points)
The relevance of the proposal to:
-the objectives and the priorities of the Action (see section ”What are the aims and priorities of a Strategic Partnership”). If the proposal addresses the horizontal priority ”inclusive education, training and youth”, it will be considered as highly relevant
Hur ska man tyda förändringen?
Det finns generella prioriteringar i bemärkelsen att de gäller oberoende av sektor, och det finns sektorsspecifika prioriteringar. I det här fallet är det de generella, eller horisontella det handlar om. Ordalydelsen ” it will be considered as highly relevant” är en mycket tydlig markering att höga poäng för relevans har samband med inkludering som hjärtat i en ansökan inom strategiska partnerskap.
 
Klicka på rubriken ovan och du kommer till executive Agencys hemsida (EACEA) som är den organisation kommissionen skapat för att hantera vissa delar av programverksamheten inom Erasmus+.
För de flesta vuxenutbildningsorganisationer är det värdefullt att delta i samarbeten med andra anordnare av vuxenutbildning. Det finns därutöver ett behov av samarbete mellan myndigheter för mer policyinriktade europeiska samarbeten. Det kan gälla exempelvis validering, lärarutbildning eller kvalitetsuppföljning. Normalt skriver vi inte om detta i vårt nyhetsbrev eftersom vi fokuserar på det vi själva administrerar i Sverige, men vi vill försäkra oss om att ni som kan vara berörda också känner till möjligheten. Vid frågor om KA3 för er som arbetar på myndighetsnivå är ni välkomna att kontakta oss på UHR så försöker vi hjälpa till.
 
Vad ska man välja, Erasmus+ eller Nordplus vuxen?
Det finns stora likheter mellan programmen, men också skillnader som avgör var man bäst hämtar det man behöver för att nå sina verksamhetsmål.
Båda programmen är verktyg för att nå politiska mål; europeiska respektive nordiska. Det finns också i båda programmen stöd för två typer av aktiviteter:
1. Resor till andra länder (mobilitet) med bidrag för resa och uppehälle

2. Utvecklingsarbete och nätverkande i samarbete med kollegor i andra länder
Tidsperspektivet vad gäller ansökningsdatum och projektlängd skiljer sig inte nämnvärt.
Två uppenbara skillnader är det geografiska samarbetsområdet och det faktum att budgeten fördelas per land i Erasmus+ men inte i Nordplus. För många är det en fördel i Nordplussamarbetet att man i en och samma ansökan kan lägga in mobiliteter i olika riktningar (mellan olika länder). Å andra sidan konkurrerar man med ansökare utanför Sverige. Men vill du samarbeta med ett land utanför Norden-Baltikum kan du inte göra det med stöd av Nordplus vuxen.
Nordplus vuxen rymmer såväl allmänt- som yrkeslärande. I Erasmus+ måste man välja antingen allmänt vux eller yrkesvux.
När man vill erbjuda sina studerande kursdeltagande eller praktik i ett annat land finns också skillnader.  Det är bara inom Nordplus vuxen som andra än yrkesstuderande kan delta i kurser hos en partnerorganisation.
När man vill jämför bidragets storlek ser man att det inte utan vidare låter sig göras. I Nordplus tillämpar vi landsschabloner för resor, men i Erasmus+ beräknas schablonerna efter geografiskt avstånd. Det är inte givet att Erasmus+ ger ett bättre utfall, allt annat lika, än vad Nordplus ger. Man får som alltid först bestämma vad man vill göra och sedan se om det finns ekonomiskat stöd för att söka för just det. Efter det får man bestämma sig för om och hur man vill gå vidare.
Administrationen i Nordplus upplevs som mindre komplicerad. Om det är första gången man ger sig in på att söka bidragsmedel kan det kanske göra att man verkligen kommer sig för.
Chansen att få ansökan beviljad?
Ja, för de flesta är det den frågan man först vill ha svar på. Och de två faktorerna som avgör är söktryck och tillgänglig budget. Om vi tittar tillbaka på de senaste åren talar det för att rikta blicken mot Nordplus vuxen. Här har inte konkurrensen varit lika hård för motsvarande kvalitet i ansökan. Så återigen, med allt annat lika, kan det vara en idé att titta närmare på Nordplus vuxen som alternativ till Erasmus+.
Inga kommentarer

Tyvärr, kommentarer är avstängda just nu.

Top

ESF-projekt

Hållbarhet i West

Projektet pågår från 1 januari 2024 fram till 31 december 2025 med genomförande under februari 2024 - november 2025.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 7,6 Mnkr, varav 4,12 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet (54%), och ingår i programområdet A1A (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv
för alla) och Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige.

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 5 av Westums 41 medlemmar – Campus Falkenberg, Gullspångs vuxenutbildning, Färgelandas vuxenutbildning, Lysekils vuxenutbildning och Tanums vuxenutbildning.
Dessa har arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen som gjordes gemensamt. De kommer därför att vara de som medverkar i mest aktiviteter men även andra av Westums medlemmar kommer att kunna ta del av både aktiviteter och resultatet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum.
Projektets insatser ska nå ut till drygt 650 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Vuxenutbildningen spelar en viktig roll som motor för hållbart arbetsliv. Det innebär att utbildningen måste ha tydliga incitament från politiskt håll, samverka med arbetslivet och myndigheter för att främja hållbarhet. Att vara passiv och invänta direktiv är inte tillräckligt, utan utbildningen måste aktivt arbeta för att integrera hållbarhetsperspektivet i sin verksamhet och utbildningar.

För att förankra hållbarhet inom vuxnas lärande behöver det ses som en viktig del av undervisningen och varje individs skyldighet. Det innebär att all personal aktivt måste prata om hållbarhet och se till att eleverna förstår dess relevans och betydelse. Utbildningen kan också fungera som en kanal för att sprida kunskap från stora företag till mindre företag och därigenom bidra till att sprida hållbarhetsarbetet i samhället.
Projektet “Hållbarhet i West" vill bidra till att personalen kopplad till vuxenutbildning/yrkesutbildning erbjuds kompetensutveckling för en bättre förankring av hållbarhet i undervisningen, för tydliga incitament för hållbarhetsarbete, för en bredare vägledning för att bryta könsmönster inom yrkesval och kontinuerlig omvärldsspaning för att möta framtidens utmaningar.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Projektet kommer huvudsakligen arbeta med kompetensutveckling kring implementering av hållbarhetsaspekter inom utbildningar och kring hållbart arbetsliv för anställda. Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, mindre kurser/workshops på olika tema samt att del och sprida goda exempel både lokalt, regionalt och internationellt.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

Omställning i West

Projektet pågår från 1 augusti 2023 fram till 31 juli 2025 med genomförande under september 2023 - juni 2025.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 9,5 Mnkr, varav 5,3 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet (54%), och ingår i programområdet A1A (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv
för alla) och Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige.

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 6 av Westums 41 medlemmar – Campus Mölndal, Kunskapsförbundet Väst, Falkenberg vuxenutbildning, Bengtsfors vuxenutbildning, Lysekil vuxenutbildning och Campus Västra Skaraborg.
Dessa har arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen som gjordes gemensamt. De kommer därför att vara de som medverkar i mest aktiviteter men även andra av Westums medlemmar kommer att kunna ta både av aktiviteter och resultatet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum.
Projektets insatser ska nå ut till drygt 790 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Vi står inför en stor omställning och måste ta ett stort kompetenssteg för att klara detta. En omställning i samhället där fler befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och där det ändå finns ett mycket stort kompetensbehov hos nästan alla företag och organisationer. Vuxenutbildningen är och kommer förbli en viktig aktör för att minska klyftan och att få folk närmare arbete genom utbildning. Men också för att utbilda till det som arbetsmarknaden behöver.

 

Projektet "Omställning i West" har tagit avstamp i det behovet och ser att man på längre sikt har följande mål:
- Beslutsfattare som ser vuxenutbildningen som en motor för livslångt lärande och kompetensdistributör för arbetslivets framtida behov.
- Vuxenutbildning som kan nå nya målgrupper och utveckla sin verksamhet
- Personal som använder nya pedagogik, nya verktyg och stödjer elever på ett nytt sätt.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

För undervisande personal erbjuds en kombination av aktiviteter att ge personalen ökad kompetens och möjlighet att utveckla den egna verksamheten och för att få ökad kvalitet i genomförande av sitt dagliga arbete. Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, små kurser, workshops på olika tema samt olika former av kollegialt lärande, att ta del av andras goda exempel både lokalt, regional och internationellt. Fokus i aktiviteterna kommer vara på pedagogik, handledning, digitalisering, generell vägledning, specialpedagogik och språkstöd.

Ledningspersoner kommer ta del av samma kompetensutveckling såsom undervisande personal ovan, men erbjöds även utbildning/stöd i hur man som rektor arbetar med sin personalgrupp för att utveckla verksamheten med fokus på kvalitetssäkring, nya utbildningar och andra utmaningar som påverkar medlemmarnas utveckling framåt och kräver löpande omställningsarbete i organisationen.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

Ackreditering av Westums konsortium för Erasmus+ Yrkesutbildning (KA1)

Inför nya programperioden 2021-2027 har UHR godkänt Westums ansökan om ackreditering av vårt gemensamma Erasmus+arbete inom yrkesutbildning (KA1) i nätverket tillsammans med idag 12 medlemmar, men alla medlemmar ges möjlighet att årligen ansöka om platser med start 2022. Därmed tar vi nästa steg i utvecklingen av nätverkets långsiktiga strategiska Erasmus+-arbete.

För läsåret 2022-2023 finns 134 platser för studerande och personal med koppling till yrkesutbildning och för läsåret 2023-2024 är 100 platser sökta med besked i april/maj 2023.

Vad betyder att vara ackrediterad?

- Möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden
- Ett enklare ansökningsförfarande om medel (budget söks årligen för ett beräknat antal mobiliteter)
- Gäller till och med programperiodens slut 2027 och ska uppdateras regelbundet för att anpassas till organisationens utveckling

 

Westums plan för Erasmus+ yrkesutbildning 2021-2027

- Alla medlemmar ges årligen möjlighet att via Westum söka om mobiliteter inom Yrkesutbildning
- godkända grundplanen bygger på 352 mobiliteter för studerande och anställda under 4 års tid samt fokus på utvecklingsarbete

 

Westums mål för Erasmus+ yrkesutbildning 2021-2027

1. Ökad digitalisering och digital transformation
2. Ökad anställningsbarhet
2.1 Stärka den studerande
2.2 Kvalitet i APL och LIA
3. Stärka attraktiviteten i yrkesutbildningar
4. Utvecklas som mottagande organisation

 

För mer information kontakta projektkoordinatorn
"Maggie" Margareta Näsmark
Tel: +46 (0)72-511 26 77
E-post: margareta.nasmark@westum.se

 

Läs mer om ackreditering på UHRs webbplats

 

Se filmen producerad av Borås som även gällande pågående Erasmus-projekt:

Erasmus+projekt

GreenVETnet

Projektet med namnet "New European Network for the Green Skills in Vocational Education and Training" pågår mellan januari 2022 och december 2023 och medfinansieras av Erasmus+ (EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott) inom ramen för samarbetspartnerskap att främja transnationellt nätverkande (KA2).

 

Nätverk Westum är en del av konsortiet med Savon i Finland som projektägare tillsammans med organisationer i Holland, Spanien, Irland, Grekland, Ungern, Italien och Bulgarien.
Westums budgetdel för projektet är drygt 350Tkr.

 

Projektets mål är att öka yrkeslärares kunskaper kring hållbarhet och gröna arbetssätt inom sina yrkesområden genom att starta upp en plattform för kollegialt lärande med bästa praxis, samt se över metoder och kärnkompetenser.  

 

Projektet omfattade bl a ett antal workshops/möten inom olika områden:

 • Sustainability potentials in tourism and hospitality management (Italy)  nov 2022 
 • Importance of sustainability aspects in business education (Greece) mars 2023 
 • Transport and logistics in the era of sustainable development (Sweden) jan 2023 
 • Sustainable and low energy construction sector (Finland) maj 2023

 

 

Läs mer på finska projektägarens webbplats (engelska)

ESF-projekt

FramtidWest – FutureWest

Projektet pågår från 1 januari 2022 fram till april 2023 med genomförande under april 2022 - mars 2023.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 1,8 Mnkr, varav 0,9 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet, och ingår i programområdet 1.1 (Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos
personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov) och kompetensutveckling i Västsverige .

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 5 av Westums 41 medlemmar – Skövde Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Uddevalla Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst och Kunskapens Hus (Munkedal) – samt 6 lokala företag som dessa samverkar med inom ramen för yrkesutbildning.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum samt personal från de företag som involverade medlemmar samverkar, med fokus på yrkeslärarna och handledarna.
Projektets insatser ska nå ut till minst 147 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Framtid West - FutureWest står för gemensamma målet att skapa morgondagens anställda, i samarbete med lokala näringslivet och europiska partner, genom aktiviteter för att:

 • Ökad kunskap kring framtidens arbetsmetoder, yrkesprofiler, arbetsförhållanden
 • Öka kunskap kring framtida utbildningsmetoder
 • Ökad kunskaps-och metodutveckling i arbetsmiljöarbete inom ramen för yrkesutbildning
 • Öka kompetensen kring diskriminering och mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar och samverkande företag?

Aktiviteterna för yrkeslärare tillsammans med anställda i det lokala arbetlivet kan bestå av:

 • Föreläsningar för omvärldsbevakning kring framtidsstudier och digital transformation
 • Workshops /kollegialt lärande grupper
 • Studiebesök och samverkan lokalt, regional och internationellt.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

React-EU – Get Ready in West

Projektet startade 1 december 2021 och pågår fram till april 2023.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 20 Mnkr och finansieras i sin helhet av Svenska ESF-rådet som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin (programområde 7: React-EU).

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 12 av Westums 41 medlemmar: Falkenberg Vuxenutbildningen, Campus Mölndal, Borås Vuxenutbildningen, Skövde Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Karlsborg Vuxenutbildningen, Uddevalla Vuxenutbildningen, Strömstad Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst, Kunskapens Hus (Munkedal), Lysekil Vuxenutbildningen och Orust Vuxenutbildningen.

 

Målgrupp/Deltagare

Fokus för projektet ligger på målgruppen inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA), där kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.
Utöver ungdomarna inom KAA kan också unga vuxna (20-24 år), nyanlända och personer som blivit arbetslösa under pandemin (efter 11 mars 2020), eller inte kommit i jobb efter avslutad utbildning pga pandemin, komma att kunna ta del av planerade projektinsatserna. Denna grupp (upp till 24 år) samt nyanlända är också målgruppen för samverkan mellan AF och kommunerna inom DUA/DUNA (Delegation för unga och nyanlända i arbete) om personen inte är aktuell för likartade insatser via AFs leverantörer av KROM-tjänster.

Projektets insatser ska nå ut till minst 670 deltagare i Västsverige som tillhör målgruppen och ska leda till att fler arbetslösa kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Bakgrund till projektidén är att låta behovet av utbildningsinsatser för arbetslösa till följd av pandemin föras samman med behovet att:

•  förstärka vägledning och anpassning av utbildningsinsatser inom vuxenutbildning för att bidra till en ökad tillgång på kompetens och främja arbetslivsanknytning inom yrkesutbildning,

•  stärka livslånga lärande genom att skapa en tätare övergång från gymnasiet till vuxenutbildningen och

•  förstärka strukturer och samverkan för ungdomar inom kommunala aktivitetsansvar (KAA).

 

Vad erbjuder projektet till målgruppen/deltagarna?

Varje organisation har satt sin egen fokus i projektet utifrån lokala behov och förutsättningar att erbjuda insatser till målgruppen inom följande områden:

• Studie-& yrkesvägledning (inklusive vägledning)

• Aktiviteter för studerande/elever (prova-kurser, kompletterande kurser, utökat stöd till den enskilde före, under och efter studier, m.fl.)

• Kompetensmäkleri/kontakt med arbetslivet

• Prövningar

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

Koppling West

Projektet startade 1 januari 2021 och pågick fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget var drygt 0,8 Mnkr, finansierad av Svenska ESF-rådet i sin helhet, och ingick i programområdet 1.2 (Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv
och arbetsplatsförlagt lärande).

 

Samverkanspartner

I projektet medverkade 5 av Westums 41 medlemmar: Falkenberg Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Karlsborgs Vuxenutbildningen och Kunskapsförbundet Väst.

 

Målgrupp

Projektet fokuserade på strukturell utveckling och samverkan samt resultat av utvecklingsarbetet som skulle kunna implementeras i reguljär verksamhet hos samverkanspartnerna och har inga deltagare. Medlemmar i Nätverk Westum, olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige, erbjöds dock inom ramen för projektet kompetensutvecklingsinsatser och processtöd relaterad till projektmålen.

 

Varför gjorde vi detta?

Westums medlemmar finns i hela Västsverige även i små kommuner med svikande befolkningsunderlag men där behov av personal i specifika områden finns. Bättre matchning av individer för utbildning inom bristyrken utan hinder genom sociala och könsstereotypa mönster, behövs i alla kommuner. Vuxenutbildningens roll som viktig aktör för yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att förstärkas genom större behov från samhället av individer med högre utbildningen men också rätt utbildning. Komvuxutredningen "En andra och en annan chans - ett komvux i tiden" från 2018 betonar kravet att bättre samarbete mellan utbildningarna för en mer "gränslös vägledning" som också är fokuspunkt för Nätverk Westum.

 

Vad ville vi åstadkomma?

 • Ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv
 • Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med arbetslivets kommande behov
 • Förändra könsstereotypa yrkes-och utbildningsval

 

Vad erbjöd projektet till våra medlemmar?

Med hjälp av en central processledare genomfördes mindre delprojekt inom områden studie- och yrkesvägledning, samverkan med näringslivet och behovsanpassning av YH- och yrkesutbildningar. Vissa av medlemmar ledde delprojekt som var öppna för alla medlemmar att följa och delta utifrån medlemmarnas förutsättningar.

 

Tillsammans ville Westum som projektägare och involverade medlemmar bidra till en förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov och en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

DigiWestum

Projektet startade 1 augusti 2020 och pågick fram till juli 2022.

 

Projektbudget

Projektets budget var drygt 3,1 Mnkr, varav 1,46 Mnkr medfinansierades av Svenska ESF-rådet, och ingick i programområdet 1.1 (Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos
personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov) med fokus på ökad kompetens för hållbara arbetsplatser.

 

Samverkanspartner

I projektet medverkade 16 av Westums 41 medlemmar: Campus Varberg, Partille Vuxenutbildningen, Stenungsund Vuxenutbildningen, Lerum Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildningen, Ulricehamn Vuxenutbildningen, Vårgårda/Herrljunga Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Lärcenter Falköping, Dacapo Mariestad, Skara Vuxenutbildningen, Töreboda Vuxenutbildningen, Uddevalla Vuxenutbildningen, Sotenäs Vuxenutbildningen, Lysekils Vuxenutbildning och Kunskapsförbundet Väst.

 

Målgrupp

Målgruppen var personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum som erbjöds kompetensutvecklingsinsatser och stöd/handledning i kollegialt lärande inom projektmålen. Projektets insatser skulle nå ut till minst 350 deltagare ur målgruppen och har kunnat nå 396 deltagare varav 42 i målgrupp 1 (ledning) och 354 i målgrupp 2+3 (undervisade personal, processledare och övriga).

 

Varför gjorde vi detta?

Nätverk Westum ville bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande.

En ökad digitalisering ökar även kraven för personalen på lärcentra och vuxenutbildningar att "hänga med" och även att "ligga i framkanten" för att nå upp till målen för "Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet".

 

Vad ville vi åstadkomma?

* Öka den digitala kompetensen för att ge personal - och ledningen - hos våra medlemmar möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats (hållbara strukturer).

* Förbättra förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv, utan stressen som digitalisering kan medföra för den enskilde.

* Öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på hållbara strukturer i organisationen.

 

Vad erbjöd projektet till våra medlemmar?

Vi ville genom projektet nå ut med ett "smörgåsbord" av kurser, föreläsningar, processgrupper, handledning kring digitalisering. Lokala insatser genomfördes som i form av kollegialt lärande, utbildningstillfällen mm samt centrala insatser till samtliga medverkande i form av livesända och inspelade föreläsningar.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

Regionalt utvecklingsprojekt

Campus Westum

Projektet startade januari 2020 och pågick fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget var drygt 1,9 Mnkr varav 1 Mnkr medfinansierades av Västra Götalandsregionen inom ramen för Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018-2020.

 

Målgrupp

Målgruppen var personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gjorde vi detta?

Nätverk Westum ville bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Vi ville skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum och dess medlemmar.
Medlemmarna har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och projektet Campus Westum önskar stödja och stärka alla medlemmar utifrån deras egna förutsättningar genom samverkan och kompetensutveckling.

 

Vad ville vi åstadkomma?

Projektet skulle ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande medlemmar oavsett var de finns i Västsverige och deras nuvarande förutsättningar.

Syftet var att stärka medlemmarnas process mot mer flexibla utbildningar och mer digitala undervisningsmetoder anpassade till livslångt lärande och framtidens kompetensbehov, och för att kunna utforma utbildningar som alla kan ta del av oavsett bostadsort och socioekonomisk bakgrund.

Projektet roll i detta är att förbättra de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna inom ordinarie verksamhet, dvs i form av resurser, mötesplats och utbyte.

 

Vad erbjöd projektet till våra medlemmar?

 • Förbättra lärcentras förutsättningar att samverka genom implementering av en digital plattform med möjligheter att ta del av erfarenheter och aktuella samverkansprojekt.
 • Kompetensutveckling och samverkan (tekniknätverk) mellan de olika lärcentras personal för teknik/telebildutrustning och/eller digital verktyg, det vill säga tekniker, IT-pedagoger, coacher eller lärare med ansvar för IT och digitalisering.
 • ökad digital kompetens hos den undervisande personalen genom behovsutformad kompetensutveckling.
 • Kompetensmäklarens betydelse för lärcentras möjligheter att anpassa sig till de lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning och matchningen till arbetsmarknaden, behöver stärkas genom kommunikationsinsatser.
 • Plattformen Campus Westum kommer även att underlätta för lärcentra att dra nytta av nätverkets stora internationella nätverk och främja det internationella kompetens- och erfarenhetsutbyte inom utbildningssektorn.
a Ulrika Nöjd Bergman

Utbildningssamordnare

Vuxenutbildning Uddevalla

0522 69 61 38

ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

 

Jan-Erik Aronsson

Koordinator

Kunskapsförbundet Väst

0520 52 43 77

jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

 

Per-Erik Källström

Kompetensmäklare

Falköping

0706 41 75 78

Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Emma Ottosson

Utbildningsledare

Falköping

0515 88 71 78

emma.ottosson@falkoping.se

 

a David Raja

Kompetensmäklare

Vuxenutbildningen i Borås

073 432 76 85

david.raja@boras.se

 

 

 

a  

 

Veronika Palmborg

Kompetensmäklare/Utbildningsledare

Campus Västra Skaraborg

0510 77 01 04

Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

 

 

Kontakta övriga projektmedarbetare:

Margareta Näsmark

Projektledare

+46 (0)72-511 26 77

margareta.nasmark@westum.se

 

Christina Langner

Administratör/ Ekonomi

+46 (0)70-889 76 04

christina.langner@westum.se

 

Maria Sjunnesson

Kommunikatör

maria.sjunnesson@uddevalla.se

ESF-projektet WestKomp 0.1

Projektet startade april 2018 och pågår fram till juni 2020.

 

Målgrupp

 • små och medelstora företag inom besöksnäring och handel i Västra Götaland och Halland

 

Varför gör vi detta?

 • Besöksnäring och handel står inför många utmaningar och möjligheter
 • Vi tror på kompetensutveckling. Det är viktig för framtida konkurrenskraft och välfärd.
 • Vi vill rusta dig och dina medarbetare med kompetenser som är nödvändiga för en hållbar tillväxt och för att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden

 

Vad erbjuder vi?

 • kostnadsfritt och skräddarsydda kompetensinsatser och utbildningar inom digitalisering
 • både kortare och längre lösningar under flexibla former och upplägg
 • finansiering med EU-medel och administration av aktiviteterna

 

Vilka utbildningsformer?

 • ert företags behov styr hur utbildningarna kommer att utformas
 • korta föreläsningar, seminarieserier och kurser eller andra kompetenshöjande insatser
 • möjlighet för individuell coaching och rådgivning
 • webbaserade insatser och distansutbildningar

 

 

 

Westums yrkesutbildningskonsortium

Projektet pågår mellan september 2019 och augusti 2022 och medfinansieras av Erasmus+ (EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott) inom ramen för mobilitetsprojekt (KA1).

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 Mnkr och 222 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har 15 mottagande organisationer i elva länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering tredje gången i följd.