Om Westum

Westum är en nätverksorganisation bestående av 41 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige (inom 46 kommuner). Organisationens styrka ligger i dess samverkan.

Westums ambition är att förstärka synergierna mellan näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning lokalt, delregionalt och regionalt i hela Westums upptagningsområde. Genom Westum skapas förutsättningar att hitta samverkansstrukturer för att mer effektivt kunna samordna och leverera utbildning till varandra.

Westums fokusområden är:

 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Flexibla utbildningskoncept
 • Internationalisering
 • Stärka nätverk och intern kompetensutveckling

Verksamheten drivs i form av en ideell förening som är i huvudsak avsedd för lärcentra med kommunalt huvudmannaskap där vuxenutbildning bedrivs. Föreningen firade 2018 sin 15 års jubileum.

Vad jobbar vi med idag?
Westum vill skapa en plattform för kunskapsutbyte, internationalisering och utvecklingssamarbeten för alla medlemmar, oavsett förutsättningar och behov. Därför är Westum breda i sina samverkansformer och arbetar med både större strategiska arbeten och projekt, men ingår och initierar också mindre, mer anpassade insatser. Westums aktiviteter baseras på medlemmarnas intresse inom våra fyra fokusområden.

Vad kan Westum tillföra för att utveckla andra lärcentra?
Westum vill utveckla ett hållbart system för kommunalt samarbete och stödja förbättringen/ utvecklingen av befintliga strukturer. Motorn i denna process är våra medlemsorganisationer som har etablerat redan nya samverkansformer på olika nivåer. Westums roll i detta är att skapa de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna i form av resurser, mötesplats och utbyte. Att stärka och involvera våra medlemmar är viktiga ledord för Westum.

Styrelsen för Nätverk Westum

Styrelsen består av ledamöter från hela Västsverige. Vår ambition är att samtliga delregioner ska vara representerade i styrelsen.

Titti-e

Titti Eklund

Ordförande, Ledamot Sjuhärad
Tina-l

Tina Lundell

Ledamot Sjuhärad
Janne_2

Jan-Erik Aronsson

Ledamot Fyrbodal
Anna-b

Anna Bolander

Vice ordförande, Ledamot Skaraborg
asa

Åsa Nätterlund

Ledamot Sjuhärad
Annette_2

Annette Birgersdotter Eriksson

Kassör, Ledamot Fyrbodal
Johan_2

Johan Lindell

Ledamot Skaraborg
Eva H_2

Eva Hjälmered

Ledamot Halland
Nomi_2

Nomi Madolo

Ledamot Göteborgsregionen

Aktuella Projekt

Westum arbetar aktivt med projekt tillsammans med våra medlemmar för att nå våra verksamhetsmål.

Just nu är Westum en partner i två olika EU-finansierade projekt, Erasmus+ och WestKomp 0.1, och driver regionala utvecklingsprojektet Campus Westum.

DigiWestum 2020-2022

Syftet med projektet är att öka förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medlemmar genom ökad digital kompetens.


Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 2019-2021

Via projektet kan studerande inom yrkesvux eller YH göra sin praktik utomlands samt att anställda kan arbetsskugga en kollega i ett annat EU-land.

Campus Westum 2020-2021

Campus Westum står både för implementering av en digital plattform till medlemmar men även för kompetens- utveckling till våra egna medlemmar.


Projektarkiv

WestKomp 0.1 (2018-2020) www.westum.se/westkomp
Erasmus + Yrkesutbildning (2017 – 2019)
Interreg-projekt KOBRA (2015-2018) wwww.kobra.eu
Erasmus + Yrkesutbildning (2015 – 2017)
Leonardo Da Vinci Mobility (2013 - 2015)
Förstudien Viden til vaekst (2013 – 2014)
Interreg projektet SkanKomp (2010- 2013): http://www.skankomp.eu/Medlemskap

Fördelar att vara med som medlemsorganisation:

 • Möjlighet att  ingå i olika projekt av gemensamt intresse
 • Tillgång till ett stort kunskapsnätverk inom hela det vuxna lärandet
 • Avlastning med administrationen av de olika samverkansprojekt initierat inom nätverket
 • Medlemmarna tar del av projektresultat och viktiga nyheter
 • Gemensamma undersöknings/analysverktyg
 • Möjlighet att påverka verksamhetens fokusområden och kommande projekt
 • Medlemsaktiviteter: t.ex. årskonferens med tema av gemensamt intresse, intern kompetensutveckling för medlemmarna och delregionala möten vid behov m.m.
 • Starkare ställning i dialog med regionala och delregionala aktörer samt med arbetsmarknad och branschorganisationer

Medlemskap beslutas av styrelsen. Aktuell medlemsavgift: 8000 kr/år.

 

Nyaste medlemmar är Vuxenutbildningarna i Karlsborg, Bengtsfors, Strömstad, Dals-Ed, Mellerud och Åmål som tillkom april 2020.

Campus Westum

(pågående konceptualisering)

Vi vill skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum.

Vår vision är att öppna upp det lokala utbildningsutbudet inom Westum-nätverket, genom att skapa den digitala plattformen Campus Westum där vi gemensamt tillgängliggör både korta och längre utbildningar, samlar/förmedlar uppdaterad information om ny teknik, nya arbetssätt och metoder till våra medlemmar.

 

I projektet Kobra har vi bland annat testat livestreaming som utbildningsleverans. Just nu arbetar vi med att utforma Campus-konceptet inom ramen för projektet WestKomp 0.1.

 

Nästa steg är att utforma Campus Westum-plattformen som vi har skapat i form av en intern SharePoint-gruppwebbplats för alla Westum-medlemmar. Implementeringen pågår under vår 2020 inom ramen för utvecklingsprojektet Campus Westum.

Kontaktformulär

Top

 

 

 

 

 

ESF-projekt DigiWestum

Projektet start 1 augusti 2020 och pågår fram till juli 2022.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 4,8 Mnkr varav 2,2 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande.

En ökad digitalisering ökar kraven för personalen på lärcentra och vuxenutbildningar att ”hänga med” och även att ”ligga i framkanten” för att nå upp till målen för ”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet”.

 

Vad vill vi åstadkomma?

Öka den digitala kompetensen för att ge personal – och ledningen – hos våra medlemmar möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats (hållbara strukturer).

Förbättra förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv, utan stressen som digitalisering kan medföra för den enskilde.

Öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på hållbara strukturer i organisationen

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Vi vill genom projektet nå ut med ett ”smörgåsbord” av kurser, föreläsningar, processgrupper, handledning kring digitalisering. Vissa insatser kan ha behov av fysisk samverkan inom eller mellan medlemmar medan andra kan göras genom digitala verktyg eller via livesändning etc.

 

Utvecklingsprojekt Campus Westum

Projektet startade januari 2020 och pågår fram till juni 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 1,9 Mnkr varav 1 Mnkr medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Vi vill skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum och dess medlemmar.
Medlemmarna har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och projektet Campus Westum önskar stödja och stärka alla medlemmar utifrån deras egna förutsättningar genom samverkan och kompetensutveckling.

 

Vad vill vi åstadkomma?

Projektet ska ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande medlemmar oavsett var de finns i Västsverige och deras nuvarande förutsättningar.

Syftet är att stärka medlemmarnas process mot mer flexibla utbildningar och mer digitala undervisningsmetoder anpassade till livslångt lärande och framtidens kompetensbehov, och för att kunna utforma utbildningar som alla kan ta del av oavsett bostadsort och socioekonomisk bakgrund.

Projektet roll i detta är att förbättra de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna inom ordinarie verksamhet, dvs i form av resurser, mötesplats och utbyte.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

 • Förbättra lärcentras förutsättningar att samverka genom implementering av en digital plattform med möjligheter att ta del av erfarenheter och aktuella samverkansprojekt.
 • Kompetensutveckling och samverkan (tekniknätverk) mellan de olika lärcentras personal för teknik/telebildutrustning och/eller digital verktyg, det vill säga tekniker, IT-pedagoger, coacher eller lärare med ansvar för IT och digitalisering.
 • Ökad digital kompetens hos den undervisande personalen genom behovsutformad kompetensutveckling.
 • Kompetensmäklarens betydelse för lärcentras möjligheter att anpassa sig till de lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning och matchningen till arbetsmarknaden, behöver stärkas genom kommunikationsinsatser.
 • Plattformen Campus Westum kommer även att underlätta för lärcentra att dra nytta av nätverkets stora internationella nätverk och främja det internationella kompetens- och erfarenhetsutbyte inom utbildningssektorn.

 

ESF-projektet WestKomp 0.1

Projektet startade april 2018 och pågår fram till juni 2020.

 

Målgrupp

 • små och medelstora företag inom besöksnäring och handel i Västra Götaland och Halland

 

Varför gör vi detta?

 • Besöksnäring och handel står inför många utmaningar och möjligheter
 • Vi tror på kompetensutveckling. Det är viktig för framtida konkurrenskraft och välfärd.
 • Vi vill rusta dig och dina medarbetare med kompetenser som är nödvändiga för en hållbar tillväxt och för att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden

 

Vad erbjuder vi?

 • kostnadsfritt och skräddarsydda kompetensinsatser och utbildningar inom digitalisering
 • både kortare och längre lösningar under flexibla former och upplägg
 • finansiering med EU-medel och administration av aktiviteterna

 

Vilka utbildningsformer?

 • ert företags behov styr hur utbildningarna kommer att utformas
 • korta föreläsningar, seminarieserier och kurser eller andra kompetenshöjande insatser
 • möjlighet för individuell coaching och rådgivning
 • webbaserade insatser och distansutbildningar

 

 

 

Westums yrkesutbildningskonsortium

Projektet Westums yrkesutbildningskonsortium pågår mellan september 2019 och augusti 2021: Det medfinansieras av Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 Mnkr och 222 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har 15 mottagande organisationer i elva länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering tredje gången i följd.