Digitalisering av den fysiska butiken

Digitalisering av den fysiska butiken

Digitalisering av den fysiska butiken

KURSEN ÄR SLUTFÖRD

Anmäl dig nedan för att få tillgång till kursmaterialet.

KURSMATERIAL

Länk till kursmaterialet, kräver anmälan för åtkomst.

Digitalisering av den fysiska butiken

Innehåll & Mål

Förhållandet mellan den digitala och fysiska butiken har förändrats. Enligt en färsk undersökning av Google har tre nya realiteter i detaljhandeln konstaterats: Internet driver trafik till den fysiska butiken; Mobilen driver till den fysiska butiken; Konsumenternas nya sätt att handla kräver en helhetssyn på den digitala och fysiska butiken.

Genom att koppla den fysiska butiken till digitala verktyg och strategier kan vi möta kundernas köpmönster och erbjuda en bättre kundupplevelse.

 

Vi tittar på teknik som kan användas i butikerna och tekniken kan stödja övriga verksamheten, marknadsföringen och inte minst, hur den kan ligga till grund för en mer effektiv affärsmodell.

Vi kopplar det också till den alltid lika viktiga affärsnyttan – för att säkerställa att våra satsningar har potential att skapa lönsamhet.

Digital försäljning– Att arbeta med moderna tekniker för att möta kundernas köpmönster.

Digital transformation– Att anpassa affärsmodellen utifrån den nya tekniken

Den digitala butiken– Att använda teknik för en bättre kundupplevelse

Den digitala verksamheten– Att använda teknik för att effektivisera verksamheten

Digital marknadsföring– Att driva trafik till butik med inbound marketing.

 

Vi har bjudit in företag som har börjat med digitalisering av sin butik/verksamhet och berättar om deras lösningar och erfarenhet.

 

Omfattning

3 timmar föreläsning på ett lärcenter samt hemuppgift/hemmastudier (3 timmar)

Kursen genomförs två gånger med liknande innehåll.

 

Kursledare

Hanna-Karin Grensman från ZoCom AB.

Den 19 november medverkar Västra Götalands Husvagnsskrot AB och berättar om sin app för lagerhållning och Garnaffären.se om sin resa från fysisk handel till E-handel.

 

Plats

Kursledaren kommer vara på plats i Uddevalla (Högskolecentrum Bohuslän) men utbildningen livesänds till

Borås – Vuxenutbildningen Bryggaregatan

Falköping – Lärcenter

Kungshamn – Sotenäs Symbioscentrum

Lidköping – Campus Västra Skaraborg

Vänersborg – Kunskapsförbundet Väst (Vänerparken)

Anmälan till kursmaterial

Är ditt företag eller din arbetsgivare registrerad i projektet kan du ta del av kursmaterial och inspelningar från genomförda kurser fram till april 2020.

Top

Ackreditering av Westums konsortium för Erasmus+ Yrkesutbildning (KA1)

Inför nya programperioden 2021-2027 har UHR godkänd Westums ansökan om ackreditering av vårt gemensamma Erasmus+arbete inom yrkesutbildning (KA1) i nätverket tillsammans med idag 12 medlemmar, men alla medlemmar ges möjlighet att årligen ansöka om platser med start 2022. Därmed tar vi nästa steg i utvecklingen av nätverkets långsiktiga strategiska Erasmus+-arbete.

För läsåret 2022-2023 finns 134 platser för studerande och personal med koppling till yrkesutbildning och för läsåret 2023-2024 är 100 platser sökta med besked i april/maj 2023.

Vad betyder att vara ackrediterad?

- Möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden
- Ett enklare ansökningsförfarande om medel (budget söks årligen för ett beräknat antal mobiliteter)
- Gäller till och med programperiodens slut 2027 och ska uppdateras regelbundet för att anpassas till organisationens utveckling

 

Westums plan för Erasmus+ yrkesutbildning 2021-2027

- Alla medlemmar ges årligen möjlighet att via Westum söka om mobiliteter inom Yrkesutbildning
- godkänd grundplan bygger på 352 mobiliteter för studerande och anställda under 4 års tid samt fokus på utvecklingsarbete

 

Westums mål för Erasmus+ yrkesutbildning 2021-2027

1. Ökad digitalisering och digital transformation
2. Ökad anställningsbarhet
2.1 Stärka den studerande
2.2 Kvalitet i APL och LIA
3. Stärka attraktiviteten i yrkesutbildningar
4. Utvecklas som mottagande organisation

För mer information kontakta projektkoordinatorn
"Maggie" Margareta Näsmark
Tel: +46 (0)72-511 26 77
E-post: margareta.nasmark@westum.se

 

Läs mer om ackreditering på UHRs webbplats

 

Se filmen producerad av Borås som även gällande pågående Erasmus-projekt:

Erasmus+projekt

GreenVETnet

Projektet med namnet "New European Network for the Green Skills in Vocational Education and Training" pågår mellan januari 2022 och januari 2024 och medfinansieras av Erasmus+ (EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott) inom ramen för samarbetspartnerskap att främja transnationellt nätverkande (KA2).

 

Nätverk Westum är en del av konsortiet med Savon i Finland som samordnare tillsammans med organisationer i Holland, Spanien, Irland, Grekland, Ungern, Italien och Bulgarien.
Westums budgetdel för projektet är drygt 350Tkr.

 

Projektets mål är att öka yrkeslärares kunskaper kring hållbarhet och gröna arbetssätt inom sina yrkesområden genom att starta upp en plattform för kollegialt lärande med bästa praxis, samt se över metoder och kärnkompetenser.  

 

Projektet kommer att omfatta ett antal digitala möten inom olika områden, men även några möten på plats beroende på rådande restriktioner. 

 • Sustainability potentials in tourism and hospitality management (Italy)  nov 2022 
 • Importance of sustainability aspects in business education (Greece) mars 2023 
 • Transport and logistics in the era of sustainable development (Sweden) jan 2023 
 • Sustainable and low energy construction sector (Finland) maj 2023 

ESF-projekt

FramtidWest – FutureWest

Projektet pågår från 1 januari 2022 fram till april 2023 med genomförande under april 2022 - mars 2023.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 1,8 Mnkr, varav 0,9 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet, och ingår i programområdet 1.1 (Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos
personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov) och kompetensutveckling i Västsverige .

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 5 av Westums 41 medlemmar – Skövde Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Uddevalla Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst och Kunskapens Hus (Munkedal) – samt 6 lokala företag som dessa samverkar med inom ramen för yrkesutbildning.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum samt personal från de företag som involverade medlemmar samverkar, med fokus på yrkeslärarna och handledarna.
Projektets insatser ska nå ut till minst 147 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Framtid West - FutureWest står för gemensamma målet att skapa morgondagens anställda, i samarbete med lokala näringslivet och europiska partner, genom aktiviteter för att:

 • Ökad kunskap kring framtidens arbetsmetoder, yrkesprofiler, arbetsförhållanden
 • Öka kunskap kring framtida utbildningsmetoder
 • Ökad kunskaps-och metodutveckling i arbetsmiljöarbete inom ramen för yrkesutbildning
 • Öka kompetensen kring diskriminering och mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar och samverkande företag?

Aktiviteterna för yrkeslärare tillsammans med anställda i det lokala arbetlivet kan bestå av:

 • Föreläsningar för omvärldsbevakning kring framtidsstudier och digital transformation
 • Workshops /kollegialt lärande grupper
 • Studiebesök och samverkan lokalt, regional och internationellt.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

React-EU – Get Ready in West

Projektet startade 1 december 2021 och pågår fram till april 2023.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 20 Mnkr och finansieras i sin helhet av Svenska ESF-rådet som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin (programområde 7: React-EU).

 

Samverkanspartner

I projektet medverkar 12 av Westums 41 medlemmar: Falkenberg Vuxenutbildningen, Campus Mölndal, Borås Vuxenutbildningen, Skövde Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Karlsborg Vuxenutbildningen, Uddevalla Vuxenutbildningen, Strömstad Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst, Kunskapens Hus (Munkedal), Lysekil Vuxenutbildningen och Orust Vuxenutbildningen.

 

Målgrupp/Deltagare

Fokus för projektet ligger på målgruppen inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA), där kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.
Utöver ungdomarna inom KAA kan också unga vuxna (20-24 år), nyanlända och personer som blivit arbetslösa under pandemin (efter 11 mars 2020), eller inte kommit i jobb efter avslutad utbildning pga pandemin, komma att kunna ta del av planerade projektinsatserna. Denna grupp (upp till 24 år) samt nyanlända är också målgruppen för samverkan mellan AF och kommunerna inom DUA/DUNA (Delegation för unga och nyanlända i arbete) om personen inte är aktuell för likartade insatser via AFs leverantörer av KROM-tjänster.

Projektets insatser ska nå ut till minst 670 deltagare i Västsverige som tillhör målgruppen och ska leda till att fler arbetslösa kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning.

 

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Bakgrund till projektidén är att låta behovet av utbildningsinsatser för arbetslösa till följd av pandemin föras samman med behovet att:

•  förstärka vägledning och anpassning av utbildningsinsatser inom vuxenutbildning för att bidra till en ökad tillgång på kompetens och främja arbetslivsanknytning inom yrkesutbildning,

•  stärka livslånga lärande genom att skapa en tätare övergång från gymnasiet till vuxenutbildningen och

•  förstärka strukturer och samverkan för ungdomar inom kommunala aktivitetsansvar (KAA).

 

Vad erbjuder projektet till målgruppen/deltagarna?

Varje organisation har satt sin egen fokus i projektet utifrån lokala behov och förutsättningar att erbjuda insatser till målgruppen inom följande områden:

• Studie-& yrkesvägledning (inklusive vägledning)

• Aktiviteter för studerande/elever (prova-kurser, kompletterande kurser, utökat stöd till den enskilde före, under och efter studier, m.fl.)

• Kompetensmäkleri/kontakt med arbetslivet

• Prövningar

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

Koppling West

Projektet startade 1 januari 2021 och pågick fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget var drygt 0,8 Mnkr, finansierad av Svenska ESF-rådet i sin helhet, och ingick i programområdet 1.2 (Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv
och arbetsplatsförlagt lärande).

 

Samverkanspartner

I projektet medverkade 5 av Westums 41 medlemmar: Falkenberg Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Karlsborgs Vuxenutbildningen och Kunskapsförbundet Väst.

 

Målgrupp

Projektet fokuserade på strukturell utveckling och samverkan samt resultat av utvecklingsarbetet som skulle kunna implementeras i reguljär verksamhet hos samverkanspartnerna och har inga deltagare. Medlemmar i Nätverk Westum, olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige, erbjöds dock inom ramen för projektet kompetensutvecklingsinsatser och processtöd relaterad till projektmålen.

 

Varför gjorde vi detta?

Westums medlemmar finns i hela Västsverige även i små kommuner med svikande befolkningsunderlag men där behov av personal i specifika områden finns. Bättre matchning av individer för utbildning inom bristyrken utan hinder genom sociala och könsstereotypa mönster, behövs i alla kommuner. Vuxenutbildningens roll som viktig aktör för yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att förstärkas genom större behov från samhället av individer med högre utbildningen men också rätt utbildning. Komvuxutredningen "En andra och en annan chans - ett komvux i tiden" från 2018 betonar kravet att bättre samarbete mellan utbildningarna för en mer "gränslös vägledning" som också är fokuspunkt för Nätverk Westum.

 

Vad ville vi åstadkomma?

 • Ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv
 • Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med arbetslivets kommande behov
 • Förändra könsstereotypa yrkes-och utbildningsval

 

Vad erbjöd projektet till våra medlemmar?

Med hjälp av en central processledare genomfördes mindre delprojekt inom områden studie- och yrkesvägledning, samverkan med näringslivet och behovsanpassning av YH- och yrkesutbildningar. Vissa av medlemmar ledde delprojekt som var öppna för alla medlemmar att följa och delta utifrån medlemmarnas förutsättningar.

 

Tillsammans ville Westum som projektägare och involverade medlemmar bidra till en förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov och en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

ESF-projekt

DigiWestum

Projektet startade 1 augusti 2020 och pågick fram till juli 2022.

 

Projektbudget

Projektets budget var drygt 3,1 Mnkr, varav 1,46 Mnkr medfinansierades av Svenska ESF-rådet, och ingick i programområdet 1.1 (Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos
personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov) med fokus på ökad kompetens för hållbara arbetsplatser.

 

Samverkanspartner

I projektet medverkade 16 av Westums 41 medlemmar: Campus Varberg, Partille Vuxenutbildningen, Stenungsund Vuxenutbildningen, Lerum Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildningen, Ulricehamn Vuxenutbildningen, Vårgårda/Herrljunga Vuxenutbildningen, Campus Västra Skaraborg, Lärcenter Falköping, Dacapo Mariestad, Skara Vuxenutbildningen, Töreboda Vuxenutbildningen, Uddevalla Vuxenutbildningen, Sotenäs Vuxenutbildningen, Lysekils Vuxenutbildning och Kunskapsförbundet Väst.

 

Målgrupp

Målgruppen var personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum som erbjöds kompetensutvecklingsinsatser och stöd/handledning i kollegialt lärande inom projektmålen. Projektets insatser skulle nå ut till minst 350 deltagare ur målgruppen och har kunnat nå 396 deltagare varav 42 i målgrupp 1 (ledning) och 354 i målgrupp 2+3 (undervisade personal, processledare och övriga).

 

Varför gjorde vi detta?

Nätverk Westum ville bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande.

En ökad digitalisering ökar även kraven för personalen på lärcentra och vuxenutbildningar att "hänga med" och även att "ligga i framkanten" för att nå upp till målen för "Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet".

 

Vad ville vi åstadkomma?

* Öka den digitala kompetensen för att ge personal - och ledningen - hos våra medlemmar möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats (hållbara strukturer).

* Förbättra förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv, utan stressen som digitalisering kan medföra för den enskilde.

* Öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på hållbara strukturer i organisationen.

 

Vad erbjöd projektet till våra medlemmar?

Vi ville genom projektet nå ut med ett "smörgåsbord" av kurser, föreläsningar, processgrupper, handledning kring digitalisering. Lokala insatser genomfördes som i form av kollegialt lärande, utbildningstillfällen mm samt centrala insatser till samtliga medverkande i form av livesända och inspelade föreläsningar.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

Regionalt utvecklingsprojekt

Campus Westum

Projektet startade januari 2020 och pågick fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget var drygt 1,9 Mnkr varav 1 Mnkr medfinansierades av Västra Götalandsregionen inom ramen för Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018-2020.

 

Målgrupp

Målgruppen var personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gjorde vi detta?

Nätverk Westum ville bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Vi ville skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum och dess medlemmar.
Medlemmarna har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och projektet Campus Westum önskar stödja och stärka alla medlemmar utifrån deras egna förutsättningar genom samverkan och kompetensutveckling.

 

Vad ville vi åstadkomma?

Projektet skulle ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande medlemmar oavsett var de finns i Västsverige och deras nuvarande förutsättningar.

Syftet var att stärka medlemmarnas process mot mer flexibla utbildningar och mer digitala undervisningsmetoder anpassade till livslångt lärande och framtidens kompetensbehov, och för att kunna utforma utbildningar som alla kan ta del av oavsett bostadsort och socioekonomisk bakgrund.

Projektet roll i detta är att förbättra de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna inom ordinarie verksamhet, dvs i form av resurser, mötesplats och utbyte.

 

Vad erbjöd projektet till våra medlemmar?

 • Förbättra lärcentras förutsättningar att samverka genom implementering av en digital plattform med möjligheter att ta del av erfarenheter och aktuella samverkansprojekt.
 • Kompetensutveckling och samverkan (tekniknätverk) mellan de olika lärcentras personal för teknik/telebildutrustning och/eller digital verktyg, det vill säga tekniker, IT-pedagoger, coacher eller lärare med ansvar för IT och digitalisering.
 • ökad digital kompetens hos den undervisande personalen genom behovsutformad kompetensutveckling.
 • Kompetensmäklarens betydelse för lärcentras möjligheter att anpassa sig till de lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning och matchningen till arbetsmarknaden, behöver stärkas genom kommunikationsinsatser.
 • Plattformen Campus Westum kommer även att underlätta för lärcentra att dra nytta av nätverkets stora internationella nätverk och främja det internationella kompetens- och erfarenhetsutbyte inom utbildningssektorn.
a Ulrika Nöjd Bergman

Utbildningssamordnare

Vuxenutbildning Uddevalla

0522 69 61 38

ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

 

Jan-Erik Aronsson

Koordinator

Kunskapsförbundet Väst

0520 52 43 77

jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

 

Per-Erik Källström

Kompetensmäklare

Falköping

0706 41 75 78

Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Emma Ottosson

Utbildningsledare

Falköping

0515 88 71 78

emma.ottosson@falkoping.se

 

a David Raja

Kompetensmäklare

Vuxenutbildningen i Borås

073 432 76 85

david.raja@boras.se

 

 

 

a  

 

Veronika Palmborg

Kompetensmäklare/Utbildningsledare

Campus Västra Skaraborg

0510 77 01 04

Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

 

 

Kontakta övriga projektmedarbetare:

Margareta Näsmark

Projektledare

+46 (0)72-511 26 77

margareta.nasmark@westum.se

 

Christina Langner

Administratör/ Ekonomi

+46 (0)70-889 76 04

christina.langner@westum.se

 

Maria Sjunnesson

Kommunikatör

maria.sjunnesson@uddevalla.se

ESF-projektet WestKomp 0.1

Projektet startade april 2018 och pågår fram till juni 2020.

 

Målgrupp

 • små och medelstora företag inom besöksnäring och handel i Västra Götaland och Halland

 

Varför gör vi detta?

 • Besöksnäring och handel står inför många utmaningar och möjligheter
 • Vi tror på kompetensutveckling. Det är viktig för framtida konkurrenskraft och välfärd.
 • Vi vill rusta dig och dina medarbetare med kompetenser som är nödvändiga för en hållbar tillväxt och för att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden

 

Vad erbjuder vi?

 • kostnadsfritt och skräddarsydda kompetensinsatser och utbildningar inom digitalisering
 • både kortare och längre lösningar under flexibla former och upplägg
 • finansiering med EU-medel och administration av aktiviteterna

 

Vilka utbildningsformer?

 • ert företags behov styr hur utbildningarna kommer att utformas
 • korta föreläsningar, seminarieserier och kurser eller andra kompetenshöjande insatser
 • möjlighet för individuell coaching och rådgivning
 • webbaserade insatser och distansutbildningar

 

 

 

Westums yrkesutbildningskonsortium

Projektet pågår mellan september 2019 och augusti 2022 och medfinansieras av Erasmus+ (EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott) inom ramen för mobilitetsprojekt (KA1).

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 Mnkr och 222 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har 15 mottagande organisationer i elva länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering tredje gången i följd.

 

 

KOBRA

KOBRA är ett treårig transnationellt projekt med 24 partners från Sverige, Danmark och Norge, huvudsakligen kommunala utbildningsanordnare. Projektet pågick från höst 2015 till höst 2018. Även två kommunalförbund från Västra Götaland samt en norsk lokal NAV som motsvarar den svenska AF, Försäkringskassan och Skatteverket var med som partners.

 

Westum koordinerade de svenska partnernas arbete och arbetade tät ihop med Region Midtjylland från Danmark som var Lead partner för hela projektet.

 

Projektet syftade till att öka och förbättra samarbetet mellan olika aktörerna på arbetsmarknaden, i huvudsakligen mellan offentliga utbildningsanordnare, arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet på lokal, regional och transnationell nivå.

 

Vad är en kompetensmäklare?

Projektets tre huvudaktiviteter:

KOMPETENSMÄKLARE

ANALYS

BEHOVSBASERAD UTBILDNING

 

Våra utvalda branscher i projektet var besöksnäring och industriteknik.

 

Mer om projektet: kobra.eu

 

Ladda ner:

Projektorganisation Sverige

Tidslinje 2018