Westkomp 0.1

Intresseanmälan

Intresseanmälan för projektet är nu stängt. Kontakta oss vid frågor kring projektet.

Tidsrapportering

Närvarotid - rapportering projekt WestKomp 0.1

Kursmaterial och inspelningar

Tillgång till inspelningar och kursmaterial från genomförda kurser är nu stängt.

Kontakta oss

på 072-511 26 77 eller dina lokala kompetensmäklare

Om WestKomp 0.1

Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska stärka sin digitala kompetens. Det var målet med WestKomp 0.1, ett projekt som omfattade över 600 västsvenska företagare och anställda i Uddevalla, Lidköping, Borås, Trollhättan, Vänersborg, Falköping och närliggande kommuner.

 

Många av företagen som deltagit har angett att de behöver utveckling inom marknadsföring och affärsutveckling, men även e-handel och användning av digitala plattformar. Satsningen ska samtidigt stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden.

 

Handel och besöksnäring är två strategiskt prioriterade näringsområden i Västra Götaland och digitaliseringen ses som en viktig del för att dessa näringar ska kunna bli mer konkurrenskraftiga.

 

WestKomp 0.1 är ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden med en totalbudget på 7,8 milj. kronor. Projektet drevs på uppdrag av och i samverkan med Tillväxtavdelningen/Vuxenutbildning Uddevalla, Campus Västra Skaraborg, Borås Vuxenutbildning, Kunskapsförbundet Väst och Falköping Lärcenter. Insatserna och projektmedlen administreras av Westum, en nätverksorganisation av lärcentrum och vuxenutbildningar i Västsverige.

Projektet pågick mellan 1 april 2018 och 30 juni 2020. Under sommar 2018 genomfördes en fördjupad behovsanalys bland deltagande företag. Resultatet blev projektets kursutbud (se utbildningsplan 2018-2020) med kortare och längre utbildningsinsatser inom olika områden som erbjöds projektdeltagarna kostnadsfria från höst 2018 till vår 2020.

Statistik i antal

206

Företag

618

Deltagare

40

Utbildningsinsatser totalt

164

Timmar för den som deltagit mest i kurser

Tillsammans har vi kunnat stärka digitala kompetensen i Västsverige!

Samverkanspartners

Samverkanspartners i projektet är Boråsregionens Vuxenutbildning, Högskolecentrum Bohuslän, Lärcenter i Falköping, Kunskapsförbundet Väst och Campus Västra Skaraborg.

Vi kompetensutvecklade vår personal via projektet
Vi kompetensutvecklade vår personal via projektet

Aktiviteter / Utbildningar

Ett 40-tal utbildningsinsatser inom nedanstående områden erbjöds kostnadsfria till projektdeltagare under september 2018 till april 2020.

Inspelning och kursmaterial från denna kurs finns ej tillgänglig efter 2019-12-31. 

Vad är jämställdhet och vad innebär ett jämställdhetsarbete?
Lär dig mer om jämställdhetsperspektivet i projektet WestKomp 0.1.

CHANSEN TILL KOSTNADSFRI UTBILDNING

Under 2018-2020 fick 206 företag möjlighet att utbilda sin personal inom digitalisering. Den enda kostnad företaget hade var den arbetstid personalen avsatte att delta i olika utbildningsinsatser inom exempelvis sociala medier, sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring, grafisk produktion eller något annat inom området för digital kompetens.

Tillsammans har vi kunnat stärka digitala kompetensen i Västsverige!

Obs! Kontaktformuläret till för allmänna frågor och funderingar

Se nedan hur kalendern för projektet presenterades under projekttiden. 

Utbildning på plats

Distansutbildning

Borås

Vänersborg / Trollhättan

Falköping

Lidköping

Uddevalla

Borås

Content marketing

11/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Kampanjer på sociala medier

26/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Digital Upphandling

19/3 kl. 8-10

Läs mer

Digital Brottslighet

22/4 kl. 8-10

Läs mer

Vänersborg / Trollhättan

Content marketing

11/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Kampanjer på sociala medier

26/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Digital Upphandling

19/3 kl. 8-10

Läs mer

Digital Brottslighet

22/4 kl. 8-10

Läs mer

Falköping

Content marketing

11/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Kampanjer på sociala medier

26/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Digital Upphandling

19/3 kl. 8-10

Läs mer

Digital Brottslighet

22/4 kl. 8-10

Läs mer

Lidköping

Content marketing

11/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Kampanjer på sociala medier

26/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Digital Upphandling

19/3 kl. 8-10

Läs mer

Digital Brottslighet

22/4 kl. 8-10

Läs mer

Uddevalla

Content marketing

11/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Kampanjer på sociala medier

26/2 kl. 8.30-11.30

Läs mer

Digital Upphandling

19/3 kl. 8-10

Läs mer

Digital Brottslighet

22/4 kl. 8-10

Läs mer

Kalendern grå? Scrolla upp

FAQ – VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR PROJEKT WESTKOMP 0.1

 

Content missing

Top

 

 

 

 

 

ESF-projekt DigiWestum

Projektet startade 1 augusti 2020 och pågår fram till juli 2022.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 4,8 Mnkr varav 2,2 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande.

En ökad digitalisering ökar kraven för personalen på lärcentra och vuxenutbildningar att "hänga med" och även att "ligga i framkanten" för att nå upp till målen för "Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet".

 

Vad vill vi åstadkomma?

öka den digitala kompetensen för att ge personal - och ledningen - hos våra medlemmar möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats (hållbara strukturer).

Förbättra förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv, utan stressen som digitalisering kan medföra för den enskilde.

Öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på hållbara strukturer i organisationen

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Vi vill genom projektet nå ut med ett "smörgåsbord" av kurser, föreläsningar, processgrupper, handledning kring digitalisering. Vissa insatser kan ha behov av fysisk samverkan inom eller mellan medlemmar medan andra kan göras genom digitala verktyg eller via livesändning etc.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

 

 

 

 

 

ESF-projekt Koppling West

Projektet startade 1 januari 2021 och pågår fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 0,8 Mnkr och finansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Westums medlemmar finns i hela Västsverige även i små kommuner med svikande befolkningsunderlag men där behov av personal i specifika områden finns. Bättre matchning av individer för utbildning inom bristyrken utan hinder genom sociala och könsstereotypa mönster, behövs i alla kommuner. Vuxenutbildningen roll som viktig aktör för yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att förstärkas genom större behov från samhället av individer med högre utbildningen men också rätt utbildning. Komvuxutredningen "En andra och en annan chans
-ett komvux i tiden" från 2018 betonar kravet att bättre samarbete mellan utbildningarna för en mer "gränslös vägledning" som också är fokuspunkt för Nätverk Westum.

 

Vad vill vi åstadkomma?

 • ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv
 • Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med arbetslivets kommande behov
 • Förändra Könsstereotypa yrkes-och utbildningsval

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

Med hjälp av en central processledare genomförs mindre delprojekt inom områden studie- och yrkesvägledning, samverkan med näringslivet och behovsanpassning av YH- och yrkesutbildningar. Vissa av medlemmar kommer leda delprojektet som är öppna för alla medlemmar att följa och delta utifrån medlemmarnas förutsättningar.

 

Tillsammans vill Westum som projektägare och involverade medlemmar bidra till en förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov och en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

 

Läs om projektet på ESFs webbsida

KOBRA

KOBRA är ett treårig transnationellt projekt med 24 partners från Sverige, Danmark och Norge, huvudsakligen kommunala utbildningsanordnare. Projektet pågick från höst 2015 till höst 2018. Även två kommunalförbund från Västra Götaland samt en norsk lokal NAV som motsvarar den svenska AF, Försäkringskassan och Skatteverket var med som partners.

 

Westum koordinerade de svenska partnernas arbete och arbetade tät ihop med Region Midtjylland från Danmark som var Lead partner för hela projektet.

 

Projektet syftade till att öka och förbättra samarbetet mellan olika aktörerna på arbetsmarknaden, i huvudsakligen mellan offentliga utbildningsanordnare, arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet på lokal, regional och transnationell nivå.

 

Vad är en kompetensmäklare?

Projektets tre huvudaktiviteter:

KOMPETENSMÄKLARE

ANALYS

BEHOVSBASERAD UTBILDNING

 

Våra utvalda branscher i projektet var besöksnäring och industriteknik.

 

Mer om projektet: kobra.eu

 

Ladda ner:

Projektorganisation Sverige

Tidslinje 2018

Westums yrkesutbildningskonsortium

Projektet Westums yrkesutbildningskonsortium pågår mellan september 2019 och augusti 2022: Det medfinansieras av Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

 

Projektet ger elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan möjlighet till praktik i företag eller en utbildningsanordnare och personal inom lärcenter/ vuxenutbildning kan jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet.

 

Westum koordinerar och administrerar projektet, som har en totalbudget på 3,5 Mnkr och 222 beviljade mobiliteter.  Konsortiet består av 15 partnerorganisationer från Västra Götalandsregionen och Halland och har 15 mottagande organisationer i elva länder.

 

Westums yrkesutbildningskonsortium är det största svenskkoordinerade konsortiet inom utbildningssektorn, som har fått finansiering tredje gången i följd.

 

 

ESF-projektet WestKomp 0.1

Projektet startade april 2018 och pågår fram till juni 2020.

 

Målgrupp

 • små och medelstora företag inom besöksnäring och handel i Västra Götaland och Halland

 

Varför gör vi detta?

 • Besöksnäring och handel står inför många utmaningar och möjligheter
 • Vi tror på kompetensutveckling. Det är viktig för framtida konkurrenskraft och välfärd.
 • Vi vill rusta dig och dina medarbetare med kompetenser som är nödvändiga för en hållbar tillväxt och för att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden

 

Vad erbjuder vi?

 • kostnadsfritt och skräddarsydda kompetensinsatser och utbildningar inom digitalisering
 • både kortare och längre lösningar under flexibla former och upplägg
 • finansiering med EU-medel och administration av aktiviteterna

 

Vilka utbildningsformer?

 • ert företags behov styr hur utbildningarna kommer att utformas
 • korta föreläsningar, seminarieserier och kurser eller andra kompetenshöjande insatser
 • möjlighet för individuell coaching och rådgivning
 • webbaserade insatser och distansutbildningar

 

 

 

a Ulrika Nöjd Bergman

Utbildningssamordnare

Vuxenutbildning Uddevalla

0522 69 61 38

ulrika.nojd-bergman@uddevalla.se

 

 

Jan-Erik Aronsson

Koordinator

Kunskapsförbundet Väst

0520 52 43 77

jan-erik.aronsson@kunskapsforbundet.se

 

Per-Erik Källström

Kompetensmäklare

Falköping

0706 41 75 78

Per-Erik.Kallstrom@falkoping.se

 

Emma Ottosson

Utbildningsledare

Falköping

0515 88 71 78

emma.ottosson@falkoping.se

 

a David Raja

Kompetensmäklare

Vuxenutbildningen i Borås

073 432 76 85

david.raja@boras.se

 

 

 

a  

 

Veronika Palmborg

Kompetensmäklare/Utbildningsledare

Campus Västra Skaraborg

0510 77 01 04

Veronika.Palmborg@lidkoping.se

 

 

 

Kontakta övriga projektmedarbetare:

Margareta Näsmark

Projektledare

+46 (0)72-511 26 77

margareta.nasmark@westum.se

 

Christina Langner

Administratör/ Ekonomi

+46 (0)70-889 76 04

christina.langner@westum.se

 

Maria Sjunnesson

Kommunikatör

maria.sjunnesson@uddevalla.se

Utvecklingsprojekt Campus Westum

Projektet startade januari 2020 och pågår fram till december 2021.

 

Projektbudget

Projektets budget är drygt 1,9 Mnkr varav 1 Mnkr medfinansieras av Västra Götalandsregionen inom ramen för Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018-2020.

 

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

 

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande. Vi vill skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och mer tillgängliga utbildningar som möter näringslivets behov.

Att testa ny teknik, nya arbetssätt och metoder för leverans av behovsanpassade utbildningsinsatser är viktigt för Westum och dess medlemmar.
Medlemmarna har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och projektet Campus Westum önskar stödja och stärka alla medlemmar utifrån deras egna förutsättningar genom samverkan och kompetensutveckling.

 

Vad vill vi åstadkomma?

Projektet ska ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande medlemmar oavsett var de finns i Västsverige och deras nuvarande förutsättningar.

Syftet är att stärka medlemmarnas process mot mer flexibla utbildningar och mer digitala undervisningsmetoder anpassade till livslångt lärande och framtidens kompetensbehov, och för att kunna utforma utbildningar som alla kan ta del av oavsett bostadsort och socioekonomisk bakgrund.

Projektet roll i detta är att förbättra de nödvändiga förutsättningarna som inte alltid är givna inom ordinarie verksamhet, dvs i form av resurser, mötesplats och utbyte.

 

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

 • Förbättra lärcentras förutsättningar att samverka genom implementering av en digital plattform med möjligheter att ta del av erfarenheter och aktuella samverkansprojekt.
 • Kompetensutveckling och samverkan (tekniknätverk) mellan de olika lärcentras personal för teknik/telebildutrustning och/eller digital verktyg, det vill säga tekniker, IT-pedagoger, coacher eller lärare med ansvar för IT och digitalisering.
 • ökad digital kompetens hos den undervisande personalen genom behovsutformad kompetensutveckling.
 • Kompetensmäklarens betydelse för lärcentras möjligheter att anpassa sig till de lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning och matchningen till arbetsmarknaden, behöver stärkas genom kommunikationsinsatser.
 • Plattformen Campus Westum kommer även att underlätta för lärcentra att dra nytta av nätverkets stora internationella nätverk och främja det internationella kompetens- och erfarenhetsutbyte inom utbildningssektorn.